gài

 1. gài noun a beggar
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '匃')
 2. gài verb to beg
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '匃')
 3. gài verb to give
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '匃')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Jātaka stories (Sheng Jing) 生經 — count: 9 , has English translation
 • Scroll 1 Fo Shuo Zhangzhe Zi Zhi Jing 佛說長者子制經 — count: 9
 • Scroll 6 Bi Nai Ye 鼻奈耶 — count: 7
 • Scroll 1 Pu Da Wang Jing 普達王經 — count: 6
 • Scroll 2 Sutra of the Collection of the Six Perfections (Liu Du Ji Jing) 六度集經 — count: 6 , has English translation , has parallel version
 • Scroll 27 Jing Lu Yi Xiang 經律異相 — count: 6
 • Scroll 1 Mātangīsūtra (Fo Shuo Mo Deng Nu Jing) 佛說摩鄧女經 — count: 5
 • Scroll 26 Jing Lu Yi Xiang 經律異相 — count: 4
 • Scroll 18 Jing Lu Yi Xiang 經律異相 — count: 4
 • Scroll 1 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 賢愚經 — count: 4

Collocations

 • 乞匃 (乞匃) 何以所行乞匃得者 — Nirvāṇa Sūtra 佛般泥洹經, Scroll 1 — count: 173
 • 匃人 (匃人) 不得棄捐乞匃人 — Sīgāla Pays Homage to the Six Directions (Shijialuoyue Liu Fang Li Jing) 尸迦羅越六方禮經, Scroll 1 — count: 14
 • 行乞匃 (行乞匃) 荷負以行乞匃 — Sutra of the Collection of the Six Perfections (Liu Du Ji Jing) 六度集經, Scroll 5 — count: 9
 • 匃苾刍 (匃苾蒭) 三乞匃苾芻 — Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 阿毘達磨俱舍論, Scroll 15 — count: 6
 • 求匃 (求匃) 勿為求匃而活命耶 — Hu Guo Jing 護國經, Scroll 1 — count: 6
 • 匃食 (匃食) 平旦皆被袈裟持鉢入城匃食 — Fo Shuo Zhangzhe Zi Zhi Jing 佛說長者子制經, Scroll 1 — count: 4
 • 匃求 (匃求) 設行乞匃求一夕饍 — Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Hui Shang Pusa Wen Da Shan Quan Jing) 慧上菩薩問大善權經, Scroll 1 — count: 3
 • 匃下贱 (匃下賤) 云何如來聽此乞匃下賤之人在眾僧次 — Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 賢愚經, Scroll 5 — count: 3
 • 匃衣 (匃衣) 時六群比丘數數至長者家匃衣 — Bi Nai Ye 鼻奈耶, Scroll 6 — count: 3
 • 不肯匃 (不肯匃) 其母大慳貪不肯匃與 — Fo Shuo Zhangzhe Zi Zhi Jing 佛說長者子制經, Scroll 1 — count: 3