NTI Reader
NTI Reader

审 (審) shěn

 1. shěn verb to examine / to investigate / to analyze to judge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 分析 (Guoyu '審' v 2; Unihan '審')
 2. shěn verb to understand
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 明白 (Guoyu '審' v 1)
 3. shěn verb to try in a court of law
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
  Notes: (Guoyu '審' v 3)
 4. shěn verb to be cautious / to be prudent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 谨慎 (Guoyu '審' v 4)
 5. shěn adverb minutely
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 详细 (Guoyu '審' adv)
 6. shěn proper noun Shen
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '審' n)

Contained in

审议审计长审计审慎审理审批审核审查审美评审审定审判审讯评审团复审审问初审审察审视审虑详审陪审团审度审稿审核审处编审受审审阅一审重审公审庭审审订审慎行事会审提审审谛审读审官院

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 10 43
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 21 40
Quotations from Chan Master Fenyang Wude 《汾陽無德禪師語錄》 Scroll 1 29
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 2 20
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 52 20
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 24 19
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 18
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 25 18
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 12 18
Surataparipṛcchā (Xulai Jing) 《須賴經》 Scroll 1 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
未审 未審 未審此人是誰髑髏 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 19
审实 審實 安諦審實 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 17
明审 明審 明審如有則悉知之 Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 15
审知 審知 汝能審知過去三藐三佛陀所有增上戒 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 13
审世尊 審世尊 不審世尊何所誡勅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 11
谛审 諦審 安諦審實 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
审能 審能 審能爾者 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 31 5
真谛审 真諦審 真諦審實 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 5
审尊者 審尊者 不審尊者今入此城 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
审如来 審如來 審如來言終不虛妄 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 4