NTI Reader
NTI Reader

凉 (涼) liáng

 1. liáng adjective cool / cold
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Temperature 温度
  Notes: (Unihan '涼')
 2. liáng proper noun The five Liang of the Sixteen Kingdoms
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. liáng adjective disheartened
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '涼')

Contained in

荒凉凉快凉水着凉凄凉风凉说风凉话冰凉前凉后凉北凉南凉西凉清凉悲凉清凉文益金陵清凉院文益禅师语录清凉文益古清凉传广清凉传续清凉传凉爽凉鞋清凉月凉州乘凉凉亭冲凉风凉话荫凉凉拌受凉凉棚凉面凉意秋凉阴凉凉皮苍凉凉茶纳凉凉城五凉阴凉处凄凉仁风清凉仁慈养心,清凉自在活水人生,清凉自在活水甘泉,清凉自在清凉心月清凉世界

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 15 74
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 25 74
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 4 24
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 6 23
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 3 17
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 17
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 9 16
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 24 16
Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 2 15
Gu Jin Yi Jing Tu Ji 《古今譯經圖紀》 Scroll 3 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
凉冷 涼冷 其水涼冷 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 37
凉风 涼風 如熱遇涼風 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 24
水凉 水涼 其水涼冷 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 18
温凉 溫涼 溫涼寒暑 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 1 15
身凉 身涼 夏則身涼 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
能凉 能涼 熱時能涼 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 6
公凉 公涼 僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯 Avaivartikacakrasūtra (Butuizhuan Falun Jing) 《不退轉法輪經》 Scroll 1 4
吹凉 吹涼 或復有吹涼冷氣來 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 8 4
凉殿 涼殿 熱時設涼殿 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 4
凉冷水 涼冷水 出涼冷水 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 53 4