NTI Reader
NTI Reader

bào

 1. bào verb to embrace / to hold in arms / to hug
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '抱' v 1; Kroll '抱' 1; NCCED '抱' 4; Unihan '抱')
 2. bào verb to wrap
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Kroll '抱' 1a)
 3. bào verb to hold close / to cherish
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '抱' v 4; Kroll '抱' 2)
 4. bào verb to surround / to encircle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 环绕 (Guoyu '抱' v 6; Kroll '抱' 3; NCCED '抱' 2)
 5. bào noun the space surrounded
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '抱' 4)
 6. bào noun chest / bosom
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 胸怀 (Guoyu '抱' n 1; NCCED '抱' 1)
 7. bào verb to be sick / to be ill
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '抱' 3)
 8. bào verb to have one's first child
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '抱' 5)
 9. bào verb to adopt
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (NCCED '抱' 6)
 10. bào verb to band together
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As in 抱团 (NCCED '抱' 7)
 11. bào measure word armful
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Used to count armfuls of things; for example, 一包书 'an armful of books' (Guoyu '抱' n 12; NCCED '抱' 9)
 12. bào verb to brood / to hatch
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 孵化 (Guoyu '抱' v 3; NCCED '抱' 10)
 13. bào proper noun Bao
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '抱' n 3)
 14. bào verb to raise a child
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 养育 (Guoyu '抱' v 2)
 15. bào verb to protect
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of守护 (Guoyu '抱' v 5)
 16. bào verb to discard / to abandon
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of丢弃 (Guoyu '抱' v 7)

Contained in

拥抱抱歉抱负抱怨抱不平抱恨抱月瓶怀抱抱朴子临时抱佛脚抱头抱持抱定打抱不平抱愧抱屈环抱合抱紧抱抱病抱抱抱头鼠窜抱头痛哭抱养襟抱抱臂抱诚守真抱拳抱薪救火抱窝傅抱

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ming Bao Ji 《冥報記》 Scroll 3 17
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 15
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 15
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 12
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 21 12
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 5 12
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 3 11
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 31 11
She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 Scroll 1 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
抱儿 抱兒 彼婦人等必當抱兒共相將來而作是語 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 12
身抱 身抱 身抱重患 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
抱重 抱重 身抱重患 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
扶抱 扶抱 梵志陀然敬心扶抱尊者舍梨子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 4
前抱 前抱 前抱長者項 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 4
抱捉 抱捉 乃至以身躬自抱捉 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 4
抱一 抱一 各抱一足而作是說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 3
嫁抱 嫁抱 後世女人年少當行嫁抱子 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 3
恒抱 恆抱 恒抱疾病 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 3
抱尊者 抱尊者 梵志陀然敬心扶抱尊者舍梨子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 3