NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

bào

bào verb to hold / to carry / to hug or embrace / to surround / to cherish
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
Notes: (Unihan '抱')

Contained in

拥抱抱歉抱负抱怨抱不平抱恨抱月瓶怀抱抱朴子临时抱佛脚抱头抱持抱定打抱不平抱愧抱屈环抱合抱紧抱抱病抱抱抱头鼠窜抱头痛哭抱养襟抱抱臂

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Ming Bao Ji 《冥報記》 Scroll 3 17
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 15
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 15
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 12
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 5 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
抱儿 抱兒 彼婦人等必當抱兒共相將來而作是語 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 12
身抱 身抱 身抱重患 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
抱重 抱重 身抱重患 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
扶抱 扶抱 梵志陀然敬心扶抱尊者舍梨子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 4
抱捉 抱捉 乃至以身躬自抱捉 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 4
前抱 前抱 前抱長者項 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 4
抱子 抱子 抱子而去 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 3
嫁抱 嫁抱 後世女人年少當行嫁抱子 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 3
恒抱 恆抱 恒抱疾病 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 3
抱尊者 抱尊者 梵志陀然敬心扶抱尊者舍梨子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
舉國 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
小兒住處養育 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
罪人使 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
梵志尊者舍梨子 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
父母不淨 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
財主尊者阿那律陀 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 28 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 1 in Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 1
Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
道場 Scroll 1 in Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》 1
啼泣憶念 Scroll 1 in Boluomen Zi Ming Zhong Ai Nian Bu Li Jing (Piyajātikasutta) 《婆羅門子命終愛念不離經》 2
Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
兩手 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
祇洹 Scroll 38 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
如是如是 Scroll 48 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
出家 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
阿闍世 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
起來共修 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
乃至 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 1
疾病 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 11 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1