NTI Reader
NTI Reader

bào

bào verb to hold / to carry / to hug or embrace / to surround / to cherish
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
Notes: (Unihan '抱')

Contained in

拥抱抱歉抱负抱怨抱不平抱恨抱月瓶怀抱抱朴子临时抱佛脚抱头抱持抱定打抱不平抱愧抱屈环抱合抱紧抱抱病抱抱抱头鼠窜抱头痛哭抱养襟抱抱臂抱诚守真

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ming Bao Ji 《冥報記》 Scroll 3 17
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 15
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 15
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 12
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 5 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
抱儿 抱兒 彼婦人等必當抱兒共相將來而作是語 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 12
抱重 抱重 身抱重患 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
身抱 身抱 身抱重患 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
抱捉 抱捉 乃至以身躬自抱捉 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 4
前抱 前抱 前抱長者項 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 4
扶抱 扶抱 梵志陀然敬心扶抱尊者舍梨子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 4
嫁抱 嫁抱 後世女人年少當行嫁抱子 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 3
抱子 抱子 抱子而去 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 3
抱尊者 抱尊者 梵志陀然敬心扶抱尊者舍梨子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 3
抱父 抱父 兩手抱父屍 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 3