NTI Reader
NTI Reader

长久 (長久) chángjiǔ

chángjiǔ adjective long term / permanent
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 20
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 15 8
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 5
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 11 4
Fo Shuo Fa Shou Chen Jing 《佛說法受塵經》 Scroll 1 4
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 4
Wangfa Zheng Lilun 《王法正理論》 Scroll 1 3
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 10 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
长久时 長久時 長久時煮 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 10 26
寿命长久 壽命長久 壽命長久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 10
长久远 長久遠 如是菩薩恒自觀察長久遠時病眾生界 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing) 《不必定入定入印經》 Scroll 1 7
生死长久 生死長久 生死長久 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 6 7
夀长久 夀長久 用是故泥犁人壽長久 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 4
长久暴 長久暴 長久暴惡 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 61 4
长久趋 長久趨 長久趨走往 Fo Shuo Fa Shou Chen Jing 《佛說法受塵經》 Scroll 1 4
劫数长久 劫數長久 欲知其佛滅度以來劫數長久 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 4 4
受苦长久 受苦長久 受苦長久 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 4 3
长久心 長久心 非長久心 Fo Wei Youtian Wang Shuo Wangfa Zheng Lun Jing 《佛為優填王說王法政論經》 Scroll 1 3