NTI Reader
NTI Reader

  1. noun end / final stage / latter part
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  2. verb to not have
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: May be used as a negating word (Pulleyblank 1995, p. 111)

Contained in

末期末世粉末周末末尾句末末法枝末明末明末农民起义清末秦末农民起义明末农民大起义占萨末旦维寺占萨末旦维末端曼末帝末尼宝婆罗欱末拏末利支天末罗瑜始末末香日末正像末末那明末四大师末罗族暮末世纪末末罗游州东汉末纪事本末阿差末阿差末菩萨经佛说末罗王经末罗王经大陀罗尼末法中一字心呪经摩诃吠室罗末那野提婆喝罗阇陀罗尼仪轨末利支提婆华鬘经窭拏末底瞿那末底略明般若末后一颂赞述末年芥末末那识染末那室罗末尼罗枝末无明枝末不觉震多末尼

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 20 68
Fo Shuo Dabai Sangai Zong Chi Tuoluoni Jing 《佛說大白傘蓋總持陀羅尼經》 Scroll 1 67
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 65
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 47
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 2 47
Mi Zhou Yuan Yin Wang Sheng Ji 《密呪圓因往生集》 Scroll 1 45
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 44
Zun Sheng Pusa Suo Wen Yiqie Zhu Fa Ru Wuliang Men Tuoluoni Jing 《尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經》 Scroll 1 42
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 38
Biographical Scripture of King Asoka 《阿育王經》 Scroll 7 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
末利 末利 世尊遊行至彼末利城中 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 57
末劫 末劫 末劫末見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 33
劫末 劫末 末劫末見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 32
末见 末見 末劫末見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 31
末时 末時 次中末時 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 13
末佉 末佉 所謂末佉梨罪人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 48 12
细末 細末 細末眾香 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 9
尘末 塵末 遂成塵末 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 7
末伽 末伽 末伽梨憍舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
香末 香末 坌以香末 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 5