1. noun apprentice / disciple
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 徒弟 (Guoyu '徒' n 4; Kroll 2015 '徒' 2; XHZD '徒' 4)
 2. noun follower / believer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 信徒 (Guoyu '徒' n 3; Kroll 2015 '徒' 2; XHZD '徒' 5)
 3. adverb only
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 仅 (Guoyu '徒' adv 1; Kroll 2015 '徒' 6; XHZD '徒' 3)
 4. verb to go by foot / to walk
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 步行 (Guoyu '徒' v; Kroll 2015 '徒' 1; Unihan '徒'; XHZD '徒' 1)
 5. adjective empty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 空 (Guoyu '徒' adj; XHZD '徒' 2)
 6. noun a [bad] person
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 匪徒 'bandit' (Guoyu '徒' n 2; XHZD '徒' 7)
 7. noun infantry
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 步卒 (Guoyu '徒' n 1; Kroll 2015 '徒' 1a)
 8. noun a pawn
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '徒' 1b)
 9. noun a conscript / a corvee / a convict doing forced labor
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '徒' n 5; Kroll 2015 '徒' 3)
 10. noun a group / a crowd
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '徒' 4)
 11. noun a companion / a colleague
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '徒' 4a)
 12. adverb in vain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, the idiom 徒讬空言 'vainly relying on empty words' (Guoyu '徒' adv 2; Kroll 2015 '徒' 5)
 13. adverb unexpectedly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 竟然 (Guoyu '徒' adv 3)

Contained in

Contained in

徒手徒弟歹徒匪徒叛徒天主教徒基督教徒徒然徒劳无功徒步徒劳徒跣囚徒师徒丹徒回教徒学徒学徒制门徒教徒基督徒异教徒司徒酒徒徒裼徒刑宗教徒无期徒刑高徒暴徒圣徒骗徒新教徒徒劳无益恶徒徒步区道教徒徒具赌徒清教徒党徒

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 7 Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 — count: 33
 • Scroll 58 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 29
 • Scroll 46 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 27
 • Scroll 48 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 27
 • Scroll 20 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 26
 • Scroll 56 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 25
 • Scroll 27 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 25
 • Scroll 3 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 25
 • Scroll 16 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 25
 • Scroll 27 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 23

Collocations

 • 徒党 (徒黨) 惡伴而為徒黨 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 4 — count: 11
 • 徒类 (徒類) 以為徒類 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 4 — count: 8
 • 徒伴 (徒伴) 徒伴而去 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 2 — count: 8
 • 六师徒 (六師徒) 彼國中有諸異見六師徒黨 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 6 — count: 6
 • 徒属 (徒屬) 我與徒屬今逐至此 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 2 — count: 5
 • 徒生 (徒生) 殆至徒生徒死 — Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》, Scroll 1 — count: 5
 • 徒死 (徒死) 殆至徒生徒死 — Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》, Scroll 1 — count: 4
 • 徒益 (徒益) 徒益勞煩 — Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》, Scroll 1 — count: 3
 • 邪徒 (邪徒) 由是邪徒更相恃賴 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 2 — count: 3
 • 及徒 (及徒) 無一貧乏及徒行者 — Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》, Scroll 1 — count: 3