NTI Reader
NTI Reader

fēng Fēng

 1. fēng verb to seal / to close off
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Frequently Used Words 常用词汇
  Notes: For example, 一切的路都封上了。 'The entire road was closed off.' (Lao She, 2003, p. 175)
 2. fēng measure word measure word
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: For sealed objects, especially letters
 3. Fēng proper noun Feng
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 4. fēng verb to confer / to grant
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

封锁分封封建信封封闭密封封装查封开封开封市封面官封封条封建社会分封制封建制度封建主义封号封印封刀乾封护封图书封面封一封闭性封邑封疆封国封三封四封王封地封二封爵登封尘封受封追封敕封加封封盖封建时代封杀封皮封底册封开封府封土泥封封入封泥

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 69
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 61
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 50
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 40
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 17 33
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 52 21
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 2 21
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 16
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 51 14
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
封滞 封滯 於色封滯意生縛斷 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 13
封禄 封祿 得封祿已 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 11
封受 封受 封受自然 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 1 10
印封 印封 以印封口 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 3 9
国封 國封 亦無國封說有國封 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 9
一封 一封 此一封書是汝釋種摩那摩許 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 27 6
财封 財封 未得財封利 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 5
封授 封授 從拘薩羅王波斯匿之所封授 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 5
封宅 封宅 見諸大天神各封宅地 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
封说 封說 亦無國封說有國封 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 4