NTI Reader
NTI Reader

大梵王 dàfàn wáng

dàfàn wáng proper noun Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 大梵天王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 98 8
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 8 6
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 4
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 5 4
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 17 4
Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 4
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 3
Zhong Tianzhu Shewei Guo Zhihuan Si Tu Jing 《中天竺舍衛國祇洹寺圖經》 Scroll 1 3
The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 3 3
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 12 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
作大梵王 作大梵王 空宮殿中作大梵王 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 26
时大梵王 時大梵王 時大梵王作是念已 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 1 9
大梵王等 大梵王等 大梵王等一切天眾來詣佛所 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 545 7
大梵王天 大梵王天 從四大王天乃至大梵王天 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 9 6
譬如大梵王 譬如大梵王 譬如大梵王 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 34 6
大梵王言 大梵王言 如來即問大梵王言 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 1 5
诸天大梵王 諸天大梵王 欲界諸天大梵王等 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 557 4
大梵王及 大梵王及 作大梵王及天帝釋 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 4
大梵王福德 大梵王福德 皆如大梵王福德 Mañjuśrīparipṛcchā (Fo Shuo Miao Jixiang Pusa Suo Wen Dasheng Faluo Jing) 《佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經》 Scroll 1 4
大梵王身 大梵王身 或大梵王身相 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 32 4