NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大梵王 dàfàn wáng

dàfàn wáng proper noun Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 大梵天王

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 98 8
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 8 6
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 4
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 5 4
Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 4
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 17 4
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 12 3
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 11 3
Tongzi Jing Niansong Fa 《童子經念誦法》 Scroll 1 3
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 4 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
作大梵王 作大梵王 空宮殿中作大梵王 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 26
时大梵王 時大梵王 時大梵王作是念已 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 1 9
大梵王等 大梵王等 大梵王等一切天眾來詣佛所 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 545 7
譬如大梵王 譬如大梵王 譬如大梵王 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 34 6
大梵王天 大梵王天 從四大王天乃至大梵王天 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 9 6
大梵王言 大梵王言 如來即問大梵王言 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 1 5
大梵王及 大梵王及 作大梵王及天帝釋 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 4
大梵王身 大梵王身 或大梵王身相 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 32 4
一大梵王 一大梵王 唯有一大梵王 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 4
诸天大梵王 諸天大梵王 欲界諸天大梵王等 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 557 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大梵王童子 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
大梵王 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
大梵王大眾在世 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
大梵王所在 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
大梵王童子 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 4
宮殿大梵王 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
大梵王第一 Scroll 31 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
大梵王所有光明 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
大梵王 Scroll 6 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
生色究竟大梵王 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
大梵王萬物 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
猶如大梵王 Scroll 3 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
大梵王甘露奉獻寶殿 Scroll 2 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
大梵王 Scroll 3 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
大梵王天帝釋 Scroll 4 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
童子顯現大梵王 Scroll 9 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
大梵王 Scroll 17 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
天尊大梵王 Scroll 49 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
大梵王 Scroll 6 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 2
假令大梵王 Scroll 6 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
假使大梵王 Scroll 7 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
梵世大梵王 Scroll 7 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
大梵王 Scroll 128 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
梵世大梵王 Scroll 404 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
大梵王威德自在佛土 Scroll 481 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1