NTI Reader
NTI Reader

见大 (見大) jiàn dà

jiàn dà set phrase the element of visibility
Domain: Buddhism 佛教
Notes: One of the 七大 'seven elements' (Ding '見大'; FGDB '見大'; SH '見大')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 9 33
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 12 19
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 5 11
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 3 10
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 13 8
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 8
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 14 8
Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 8
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 5 7
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 22 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见大王 見大王 東方諸小國王見大王至 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 20
欲见大 欲見大 皆悉瞻仰欲見大王 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 13
见大火 見大火 見大火已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 11
遥见大 遙見大 遙見大女人瞿曇彌不洗足 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 8
见大树 見大樹 彼見大樹成根 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 7
见大象 見大象 於樹林間見大象跡 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 6
见大海 見大海 次見大海佛 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 14 6
见大意 見大意 見大意光顏端正 Dayi Jing (Mahāmati) 《大意經》 Scroll 1 5
见大牛 見大牛 七者見大牛還從小犢子乳 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 4
见大陂 見大陂 九者見大陂水 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 4