NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

见大 (見大) jiàn dà

jiàn dà set phrase the element of visibility
Domain: Buddhism 佛教
Notes: One of the 七大 'seven elements' (Ding '見大'; FGDB '見大'; SH '見大')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 9 33
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 12 19
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 5 11
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 3 10
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 10 8
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 8
Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 8
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 13 8
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 14 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
见大王 見大王 東方諸小國王見大王至 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 20
欲见大 欲見大 皆悉瞻仰欲見大王 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 11
见大火 見大火 見大火已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 11
遥见大 遙見大 遙見大女人瞿曇彌不洗足 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 7
见大树 見大樹 彼見大樹成根 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 7
见大象 見大象 於樹林間見大象跡 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 6
见大意 見大意 見大意光顏端正 Dayi Jing (Mahāmati) 《大意經》 Scroll 1 5
见大牛 見大牛 七者見大牛還從小犢子乳 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 4
见大陂 見大陂 九者見大陂水 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 4
王见大 王見大 王見大歡喜 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
東方國王見大 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
東方國王見大 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
東方國王見大 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
見大迦葉弟子二千人相 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
見大迦葉 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
阿難見大地動 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
瞻仰見大 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
見大 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
見大梵天王空中 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
見大歡喜 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
見大 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
見大中飯 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
見大 Scroll 28 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
樹林見大 Scroll 36 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
見大 Scroll 42 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
見大女人瞿曇彌 Scroll 1 in Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 1
見大 Scroll 1 in Yi Yu Jing (Vammikasutta) 《蟻喻經》 1
見大芭蕉 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
見大世尊 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
見大 Scroll 38 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
比丘見大壯士 Scroll 39 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
見大 Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
譬如見大 Scroll 10 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
見大芭蕉 Scroll 1 in Wuyin Piyu Jing 《五陰譬喻經》 1
見大 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1