dòu

 1. dòu noun bean / pea
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Bean 豆类
  Notes: (Guoyu '豆' n 2; Unihan '豆'; Wikipedia '豆类')
 2. dòu noun Kangxi radical 151
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Bean (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '豆' n 4)
 3. dòu proper noun Dou
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字
  Notes: (Guoyu '豆' n 3)
 4. dòu noun dou / historic cooking utensil
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '豆' n 1)

Contained in

Also contained in

豆子豆腐土豆黄豆豆类豆角豆浆豌豆酸豆毛豆豆芽豆花红豆小豆赤豆怐豆大豆豆豉酱豆汁黄豆豆皮吃豆腐绿豆臭豆腐四季豆芝麻绿豆麻豆蚕豆豆腐渣扁豆豆瓣豆瓣酱豆渣豆油豆芽菜麻豆镇肉豆蔻青豆云豆巴豆豆科

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 — count: 24
 • Scroll 7 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 — count: 24
 • Scroll 1 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 — count: 20
 • Scroll 9 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 18
 • Scroll 1 A Zha Po Niu Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing 《阿吒婆𤘽鬼神大將上佛陀羅尼經》 — count: 16
 • Scroll 1 A Zha Po Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Shen Zhou Jing 《阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經》 — count: 15
 • Scroll 6 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 15
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 14
 • Scroll 1 Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 — count: 14
 • Scroll 58 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 13

Collocations

 • 澡豆 (澡豆) 澡豆淨灰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 28
 • 豆梨 (豆梨) 王有輔相名比豆梨 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 3 — count: 24
 • 比豆 (比豆) 王有輔相名比豆梨 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 3 — count: 24
 • 豆婆 (豆婆) 今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 23
 • 婆罗豆 (婆羅豆) 今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 21
 • 菉豆 (菉豆) 菉豆赤豆 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 24 — count: 11
 • 豆及 (豆及) 不食豆及魚肉 — Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》, Scroll 1 — count: 10
 • 豆羹 (豆羹) 釜中有豆羹 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 12 — count: 10
 • 煮豆 (煮豆) 譬如煮豆 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 6
 • 食豆 (食豆) 不食豆及魚肉 — Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》, Scroll 1 — count: 6