NTI Reader
NTI Reader

noun a type of standing harp
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Music 音乐

Contained in

兜瑟哆天瑟瑟摩诃俱瑟祉罗拘瑟底罗佛说一切如来乌瑟腻沙最胜总持经一切如来乌瑟腻沙最胜总持经于瑟抳沙毘左野陀罗尼大威力乌枢瑟摩明王经憬瑟阿迦抳瑟搋突瑟几理多婆死瑟搋琴瑟萧瑟亚瑟卢瑟都卢瑟迦杜鲁瑟剑叶瑟迦腻瑟吒王达利瑟致嗢瑟尼沙乌瑟尼沙郁瑟尼沙讫栗瑟摩国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 73
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 50
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 49
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 47
Fanyu Qian Zi Wen 《梵語千字文》 Scroll 1 43
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 41
Fanyu Za Ming 《梵語雜名》 Scroll 1 40
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 39
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 36
Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 1 28

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
瑟吒 瑟吒 悉里瑟吒 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 48
底瑟 底瑟 多王復生鉢囉底瑟恥多王 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 19
瑟昙 瑟曇 在劒磨瑟曇拘樓都邑 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 13
瑟耻 瑟恥 多王復生鉢囉底瑟恥多王 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 13
儞瑟 儞瑟 儞瑟吒 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 2 12
地瑟 地瑟 地瑟姹 Foshuo Sheng Fomu Xiao Zi Boreluomiduo Jing 《佛說聖佛母般若波羅蜜多經》 Scroll 1 11
瑟腻 瑟膩 太子頂上有烏瑟膩沙 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 3 10
鼓瑟 鼓瑟 鼓瑟等音聲 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 48 10
瑟姹 瑟姹 名地里多囉瑟姹囉 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 10
磨瑟 磨瑟 在劒磨瑟曇拘樓都邑 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 9