NTI Reader
NTI Reader

  1. proper noun Qu
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  2. foreign qu
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
    Notes: Used to transliterate foreign names

Contained in

佉卢文佉卢文阿难陀目佉尼呵离陀经佛说阿难陀目佉尼呵离陀隣尼经阿难陀目佉尼呵离陀隣尼经阿目佉毘舍佉毘舍佉母豆佉诺佉纳佉佉沙僧佉佉沙国佉沙阿耶穆佉国阿耶穆佉薄佉罗国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 71
Jialouluo Ji Zhutian Miyan Jing 《迦樓羅及諸天密言經》 Scroll 1 51
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 27
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 8 25
Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 Scroll 1 25
Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 Scroll 1 24
Hong Jia Tuo Ye Yi Gui 《吽迦陀野儀軌》 Scroll 2 23
Fanyu Qian Zi Wen 《梵語千字文》 Scroll 1 22
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 1 21
Da Ji Yi Shen Zhou Jing 《大吉義神呪經》 Scroll 3 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
舍佉 捨佉 母名尾舍佉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 29
佉提 佉提 名佉提羅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 29
佉优婆夷 佉優婆夷 毗舍佉優婆夷便問曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 27
商佉 商佉 名曰商佉 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 17
摩佉 摩佉 復名帝釋為摩佉婆 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 15
佉梨 佉梨 二十摩尼為一佉梨 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 14
蠰佉 蠰佉 名曰蠰佉 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 44 13
佉㝹 佉㝹 至俱薩羅佉㝹婆提婆羅門村北 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 13
末佉 末佉 所謂末佉梨罪人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 48 12
佉陀罗 佉陀羅 去佉陀羅山不遠有山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 9