NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

恭敬 gōngjìng

gōngjìng verb to bow / to revere / to hold in deferential respect
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Customs 习俗

Contained in

善恭敬经佛说正恭敬经正恭敬经佛法在恭敬中求

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 74
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 430 51
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 503 48
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 46

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
恭敬围绕 恭敬圍繞 恭敬圍繞往善見天 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 25
供养恭敬 供養恭敬 當得供養恭敬禮事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 20
恭敬礼 恭敬禮 當得供養恭敬禮事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 20
弟子恭敬 弟子恭敬 其諸弟子恭敬承事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 17
恭敬供养 恭敬供養 必能恭敬供養舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
恭敬承 恭敬承 其諸弟子不恭敬承事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 16
尊重恭敬 尊重恭敬 必當尊重恭敬供養於我 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 14
爱恭敬 愛恭敬 便害愛恭敬 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 12
恭敬沙门 恭敬沙門 恭敬沙門婆羅門不 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 11
合掌恭敬 合掌恭敬 合掌恭敬一心瞻仰 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
恭敬四事供養 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
恭敬 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
恭敬供養舍利 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
恭敬 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
恭敬禮拜 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
合掌恭敬一心瞻仰 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
恭敬圍繞善見天 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
恭敬叉手行禮 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
四者恭敬父母尊長 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
恭敬禮拜 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
合掌恭敬 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
尊重恭敬供養 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 4
尊重恭敬 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
恭敬圍繞 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 3
尊重恭敬 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 5
恭敬 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 10
合掌恭敬專心念佛 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
恭敬 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
眷屬恭敬圍繞 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 22
恭敬 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
恭敬 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
恭敬 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
勤謹恭敬 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
設供尊重恭敬 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 5
恭敬 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1