NTI Reader
NTI Reader

恭敬 gōngjìng

gōngjìng verb to bow / to revere / to hold in deferential respect
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (Guoyu '恭敬')

Contained in

善恭敬经佛说正恭敬经正恭敬经佛法在恭敬中求

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 74
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 430 51
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 503 48
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 46
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 540 45
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 557 44
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 541 43
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 37
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 1 35
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 542 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
恭敬围绕 恭敬圍繞 恭敬圍繞往善見天 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 25
尽恭敬 儘恭敬 我盡恭敬 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 24
恭敬礼 恭敬禮 當得供養恭敬禮事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 20
供养恭敬 供養恭敬 當得供養恭敬禮事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 20
弟子恭敬 弟子恭敬 其諸弟子恭敬承事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 17
恭敬供养 恭敬供養 必能恭敬供養舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
恭敬承 恭敬承 其諸弟子不恭敬承事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 15
尊重恭敬 尊重恭敬 必當尊重恭敬供養於我 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 14
爱恭敬 愛恭敬 便害愛恭敬 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 12
恭敬沙门 恭敬沙門 恭敬沙門婆羅門不 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 11