NTI Reader
NTI Reader

摩诃 (摩訶) móhē

móhē adjective great
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Sanskrit equivalent: mahā

Contained in

摩诃萨摩诃迦叶摩诃目乾连摩诃迦栴延摩诃拘絺罗摩诃劫宾那摩诃版若波罗蜜经摩诃婆罗多摩诃僧只律摩诃陀国摩诃摩耶王后摩诃波阇波提摩诃萨埵摩诃菩提寺摩诃波头摩摩诃止观摩诃摩耶经地藏菩萨摩诃萨摩诃拉士特拉摩诃止观摩诃般若波罗蜜经摩诃衍摩诃衍那摩诃般若钞经文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经摩诃般若波罗蜜大明呪经摩诃俱絺罗摩诃俱瑟祉罗摩诃目揵连舍利弗摩诃目连遊四衢经众许摩诃帝经菩萨摩诃萨摩诃迦叶会摩诃衍宝严经摩诃摩耶经摩诃迦叶度贫母经佛说摩诃迦叶度贫母经佛说摩诃刹头经摩诃刹头经摩诃吠室罗末那野提婆喝罗阇陀罗尼仪轨摩诃毘卢遮那如来定惠均等入三昧耶身双身大圣欢喜天菩萨修行秘密法仪轨摩诃僧只律大比丘戒本摩诃僧祇比丘尼戒本释摩诃衍论释摩诃般若波罗蜜经觉意三昧南宗顿教最上大乘摩诃般若波罗蜜经六祖惠能大师于韶州大梵寺施法坛经摩诃均提摩诃般若释论摩诃般若光赞摩诃般若经摩诃波头摩地狱

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 102
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 30 80
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 10 54
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 52
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 49
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 4 48
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 2 47
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 15 46
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 39
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 17 36

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
摩诃男 摩訶男 於是釋摩訶男中後仿佯 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 235
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 尊者摩訶迦旃延住阿磐提國濕摩陀江側 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 197
尊者摩诃 尊者摩訶 尊者摩訶周那則於晡時從宴坐起 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 170
告摩诃 告摩訶 佛告摩訶男 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 34
释氏摩诃 釋氏摩訶 釋氏摩訶男詣尊者迦磨比丘所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 29 22
摩诃曼陀罗 摩訶曼陀羅 摩訶曼陀羅花 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 19
摩诃迦 摩訶迦 有一下座比丘名摩訶迦 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 18
摩诃僧祇 摩訶僧祇 摩訶僧祇師作如是說 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 13
时摩诃 時摩訶 時摩訶利離車聞佛所說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 12
摩诃南 摩訶南 有一長者名摩訶南 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 11