NTI Reader
NTI Reader

尸 (屍) shī

 1. shī noun corpse
  Domain: Health 健康
  Notes: (Unihan '屍')
 2. shī noun Kangxi radical 44
  Domain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. shī foreign shi
  Domain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names

Contained in

尸体尸吊尸首僵尸竺刹尸罗尸罗伐国尸毗王拘尸那揭罗尸罗尸罗波罗蜜尸鬼毗卢尸佛毗卢尸尸弃佛毘婆尸佛毘婆尸毗婆尸教授尸迦罗越经尸波罗蜜帛尸梨密帛尸梨密多罗尸子迦尸迦尸国尸利佛逝国憍尸迦毘婆尸佛经尸迦罗越六方礼经 拘尸那迦 拘尸那竭 拘尸那伽罗 俱尸那 拘尸那尸罗跋陀罗尸罗达摩帛尸梨蜜多罗尸梨密多罗佛说苾刍迦尸迦十法经苾刍迦尸迦十法经尸陀槃尼郁提尸山郁提尸死尸尸迦罗越拘尸那城拘尸那城陈尸尸骨全尸行尸走肉尸骸

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Vajrabhairava (Fo Shuo Miao Jixiang Yujia Da Jiao Jingang Pei Luo Fu Lun Guan Xiang Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經》 Scroll 1 26
Krodhavijayakalpaguhyatantra (Fo Shuo Miao Jixiang Zui Sheng Genben Da Jiao Jing) 《佛說妙吉祥最勝根本大教經》 Scroll 3 24
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 20
Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 4 17
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 36 15
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 9 14
Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 Scroll 1 14
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 12 14
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 19 14
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 97 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
拘尸 拘屍 於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 47
尸利 屍利 拘樓孫佛坐尸利沙樹下成最正覺 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 38
尸婆 屍婆 此城名鳩尸婆帝城 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 29
鸠尸 鳩屍 欲疾往彼鳩尸那城 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 25
尸摄 屍攝 住羇舍子村北尸攝惒林中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 23
尸城 屍城 俱詣拘尸城 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 22
北尸 北屍 童女迦葉在斯波醯村北尸舍婆林止 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 21
尸弃 屍棄 有佛名尸棄如來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 17
尸舍 屍舍 止尸舍婆林 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 14
尸蔔 屍蔔 名曰尸蔔 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 10