1. pronoun self
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In Literary Chinese this reflexive personal pronoun may be used in subject or object position (Pulleyblank 1995, p. 83; Guoyu '己' pronoun). For example, 其恕乎!己所不欲,勿施於人。 'Is not reciprocity such a word? What you do not want done to yourself, do not do to others.' (Lunyu 17:24, trans. by Legge 1861)
 2. noun sixth of 10 heavenly trunks
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Heavenly Stem 天干
  Notes: (Guoyu '己' n 1)
 3. noun Kangxi radical 49
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '己' n 3)
 4. ordinal sixth
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As an ordinal number (Guoyu '己' n 2)

Contained in

自己爱己注意损人利己安分守己己未为己知己己亥异己己所不欲勿施于人体己梯己律己忖己德行全缺应供为己任做自己的贵人己所不欲视为知己利己推己及人各持己见爱人如己瞒心昧己己己瞒心私己各执己见1. 一切好事 从我本身做起 2. 一切好言 从我口中说出 3. 一切善心 从我自己开发 4. 一切善人 从我至诚礼敬人生二十最 人生最大的敌人是自己 人生最大的毛病是自私 人生最大的悲哀是无知 人生最大的错误是邪见 人生最大的失败是骄慢 人生最大的烦恼是欲望 人生最大的无明是怨尤 人生最大的过失是侵犯 人生最大的困扰是是非 人生最大的美德是慈悲 人生最大的勇气是认错 人生最大的能源是信仰 人生最大的拥有是感恩 人生最大的修养是宽容 人生最大的本钱是尊严 人生最大的欢喜是法乐 人生最大的发心是利众 人生最大的富有是满足 人生最大的希望是平安 人生最大的收获是圆满但向己求 莫从他觅佛光人的精神 常住第一、自己第二 大众第一、自己第二 信徒第一、自己第二 佛教第一、自己第二做己贵人做己贵人 努力向上做己贵人 希望在前做己贵人 舍我其谁十不可 求革新不可太伤人 听发言不可太主观 做决定不可太草率 责备人不可太苛严 要他好不可太为难 用人才不可太傲慢 被要求不可太执着 对自己不可太宽容 被汙衊不可太冲动 受尊重不可太倨傲受戒容易守戒难 发心容易恒心难 忍苦容易忍气难 尊上容易尊下难 共无容易共有难 依人容易依法难 依神容易依佛难 为己容易为人难 信道容易行道难 处閒容易处众难向自己革命严以律己,宽以待人多读好书使自己芳香 多说好话令别人欢喜 多做好事让社会祥和 多发好心增人间美丽心的功用 闹时练心安静自在 独时慎心不可妄为 乱时定心集中精神 怒时忍心没有差错 伤时疗心恢复健康 劳时专心工作易成 苦时转心化苦为乐 错时改心必能成功 迷时悟心回归正道 妄时真心迷途知返 静时养心禅修增上 坐时观心能知得失 立时守心思前想后 行时小心安全第一 言时留心说话谨慎 学时省心容易成就 动时稳心不会冒失 做时用心易达目标 富时舍心推己及人 睡时放心身心安然把智慧留给自己,把大学留给社会,把功德留给子孙,把成就留给大众。敬人如己敬人为己检查自己的心求人不如求己为生命留下历史 为社会留下慈悲 为自己留下信仰 为人间留下贡献1. 佛光人要自我观照,反求诸己 2. 佛光人要自我实践,不假外求 3. 佛光人要自我更新,不断净化 4. 佛光人要自我离相,不计胜负华严经:对自己要能不忘初心 维摩经:对国家要做不请之友 八大人觉经:对朋友要肯不念旧恶 大乘起信论:对社会要懂不变随缘肯定生命的价值 诚实评估自己 涵养清明的心境 勇于面对现实自我观照 但求诸己 自我更新 不断净化 自我实践 不假外求 自我离相 不计内外言说之巧(上) 疑人的事不可言说 蛊惑的事异端邪说 没有的事绝不妄说 他家的事不太好说 理亏的事不容分说 害人的事永远不说 错误的事不能传说 听来的事宁可莫说 感情的事无话可说 不实的事千万别说 尴尬的事羞对人说 误会的事就怕不说 街坊的事道听涂说 生气的事缓和再说 失误的事总会被说 道歉的事要自己说 纷诤的事再也不说 扫兴的事何必多说 劝诫的事看情况说 曾经的事好歹一说

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 106
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 99
 • Scroll 3 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 92
 • Scroll 19 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 90
 • Scroll 1 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 81
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 58
 • Scroll 2 Weimo Yi Ji 《維摩義記》 — count: 54
 • Scroll 1 Weimo Yi Ji 《維摩義記》 — count: 48
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 44
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 43