shì zhī

 1. shì noun clan / a branch of a lineage
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 姓的支系 (Guoyu '氏' n 2; NCCED '氏' 1; Unihan '氏'; Wilkinson 2015, p. 96)
 2. shì noun Kangxi radical 83
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '氏' n 10)
 3. shì noun family name / clan name
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '氏' 1; NCCED '氏' 1)
 4. shì verb maiden name / nee
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '氏' n 6; Kroll 2015 '氏' 3; NCCED '氏' 2)
 5. shì bound form shi
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Used at the end of a form of address of a leader in ancient times (Guoyu '氏' n 3; Kroll 2015 '氏' 1a)
 6. shì bound form shi
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: An honorific form for celebrated scholars, such as 左氏 Mr. Zuo (Guoyu '氏' n 5; Kroll 2015 '氏' 2)
 7. shì proper noun Shi
  Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
  Notes: Name of a cliff in ancient times (Guoyu '氏' n 1)
 8. shì bound form shi
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A form of address for family members, for example 母氏 mother (Guoyu '氏' n 8)
 9. shì noun lineage
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Used for religious or traditional teaching lineages, for example 释氏 Śākya lineage (Guoyu '氏' n 9)
 10. zhī bound form zhi
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In 月氏 Yuezhi (Guoyu '氏' zhī)

Contained in

摄氏华氏吕氏春秋沙门氏菌里氏姓氏氏族母系氏族公社李氏朝鲜田氏夺和氏璧有巢氏麴氏高昌大月氏慕容氏月氏慈氏阿氏多释氏韦氏拼音容成氏颜氏家训任氏传柳氏传华氏城佛说黑氏梵志经黑氏梵志经慈氏菩萨所说大乘缘生稻卄干喻经慈氏菩萨略修瑜伽念诵法佛说慈氏菩萨陀罗尼慈氏菩萨陀罗尼佛说慈氏菩萨誓愿陀罗尼经慈氏菩萨誓愿陀罗尼经慈氏菩萨释氏稽古略释迦氏谱释氏要览无名氏李氏阏氏神农氏卢氏金氏罗氏伏羲氏人氏燧人氏芮氏尉氏盘古氏轩辕氏

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 124
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 114
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 111
 • Scroll 28 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 93
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 89
 • Scroll 2 Wang Sheng Ji 《往生集》 — count: 68
 • Scroll 17 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 53
 • Scroll 2 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 47
 • Scroll 7 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 — count: 44
 • Scroll 27 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 44

Collocations

 • 迦叶氏 (迦葉氏) 尊者迦葉氏於崩伽聚落住 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 30 — count: 15
 • 瞿昙氏 (瞿曇氏) 姓瞿曇氏 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 15
 • 族氏 (族氏) 二三稱說名字族氏 — Ren Xian Jing 《人仙經》, Scroll 1 — count: 14
 • 氏婆罗门 (氏婆羅門) 到毘紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 14
 • 迦旃延氏 (迦旃延氏) 到毘紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 13
 • 氏聚落 (氏聚落) 有刀師氏聚落主是尼揵弟子 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 32 — count: 10
 • 师氏 (師氏) 有刀師氏聚落主是尼揵弟子 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 32 — count: 10
 • 香氏 (香氏) 國名香氏 — Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》, Scroll 20 — count: 7
 • 给孤独氏 (給孤獨氏) 諸人稱為給孤獨氏 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 9 — count: 6
 • 舅氏 (舅氏) 吾與舅氏併肩為王 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 5 — count: 5