NTI Reader
NTI Reader

坑坎 kēngkǎn

kēngkǎn adjective uneven (road) / depression (in terrain)
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '坑坎')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 3
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 2 2
Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 Scroll 1 2
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 27 2
Mahāyānābhisamaya (Dasheng Tong Xing Jing) 《大乘同性經》 Scroll 1 2
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 113 2
Bao Ji Jing Si Fa You Bo Ti She 《寶髻經四法憂波提舍》 Scroll 1 2
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 3 2
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
丘陵坑坎 丘陵坑坎 丘陵坑坎 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 23
坑坎堆 坑坎堆 一切丘陵坑坎堆阜 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 4 10
陵坑坎 陵坑坎 我見此土丘陵坑坎 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Weimojie Suo Shuo Jing) 《維摩詰所說經》 Scroll 1 5
坑坎高下 坑坎高下 方見坑坎高下之處 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 567 4
高下坑坎 高下坑坎 高下坑坎多塠埠 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 27 4
荆棘坑坎 荊棘坑坎 無諸荊棘坑坎稠林 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 4
云坑坎 雲坑坎 也下苦耕反爾雅坑墟也考聲云坑坎也古今正字云坑壍青焰反或作阬從土亢聲 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 6 3
坑坎荆棘 坑坎荊棘 舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石 Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 1 3
见坑坎 見坑坎 方見坑坎高下之處 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 567 2
无有坑坎 無有坑坎 無有坑坎 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 10 2