NTI Reader
NTI Reader

静寂 (靜寂) jìngjì

jìngjì adjective quiet / silent
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '靜寂')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 10 5
Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 Scroll 2 4
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 3
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 82 3
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 1 3
Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 Scroll 1 2
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 2
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 2 2
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 5 2
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
乐静寂 樂靜寂 恒樂靜寂 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 4
静寂灭 靜寂滅 空靜寂滅無惱患 Drumakinnararājaparipṛcchā (Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing) 《大樹緊那羅王所問經》 Scroll 1 4
虚静寂 虛靜寂 虛靜寂寞解無三界 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 6 3
静寂寞 靜寂寞 虛靜寂寞解無三界 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 6 3
静寂静 靜寂靜 靜寂靜 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 22 3
静寂入 靜寂入 閉目靜寂入四無量心 Sheng He Ye Ge Li Fu Da Wei Nu Wang Li Cheng Da Shen Yan Gongyang Niansong Yi Gui Fa Pin 《聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品》 Scroll 1 2
静寂入室 靜寂入室 丘不靜寂入室坐 Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 10 2
静寂思惟 靜寂思惟 靜寂思惟 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 42 2
想静寂 想靜寂 意想靜寂繫念在前 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 5 2
静寂自修 靜寂自修 靜寂自修欲除其患 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 2 2