NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

二十一 èrshíyī

èrshíyī noun 21 / twenty-one
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (Wikipedia '二十一')

Contained in

圣救度佛母二十一种礼赞经救度佛母二十一种礼赞经三七二十一二十一世纪

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 30
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 24
Zun Sheng Fo Ding Xiu Yujia Fa Gui Yi 《尊勝佛頂脩瑜伽法軌儀》 Scroll 1 24
Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Zhenyan) 《佛頂尊勝陀羅尼真言》 Scroll 1 22
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 21
Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Bie Fa) 《佛頂尊勝陀羅尼別法》 Scroll 1 20
Mohe Fei Shi Luo Mona Ye Ti Po He Luo She Tuoluoni Yi Gui 《摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌》 Scroll 1 16
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 16
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 16

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
二十一结 二十一結 若有二十一結著意者 Fanzhi Ji Shui Jing Jing (Vatthūpamasūtta) 《梵志計水淨經》 Scroll 1 18
二十一日 二十一日 致二十一日諸行稍備 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 10 15
百二十一 百二十一 寶有百二十一種 Shi Er You Jing 《佛說十二遊經》 Scroll 1 14
二十一秽 二十一穢 若有二十一穢污於心者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 12
地二十一 地二十一 下入於地二十一由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 10
呪二十一 呪二十一 誦呪二十一遍 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 8 9
二十一由旬 二十一由旬 下入於地二十一由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 9
二十一种 二十一種 寶有百二十一種 Shi Er You Jing 《佛說十二遊經》 Scroll 1 6
一百二十一 一百二十一 四千一百二十一字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 6
二十一千 二十一千 南北長二十一千由旬 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
二十一 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
二十一善見天 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
二十一一時 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
二十一由旬 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 4
二十一由旬 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
二十一由旬 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
二十一闍那 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
六百二十一 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
八千七百二十一 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三萬五千六百二十一 Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
二十一 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 12
四千一百二十一 Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
二十一 Scroll 1 in Fanzhi Ji Shui Jing Jing (Vatthūpamasūtta) 《梵志計水淨經》 11
二十一四十 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
二十一棄捨飲食 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
二十一一切愛念別離各處 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 1
二十一一切 Scroll 1 in Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 1
眾生二十一 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 6
南北二十一由旬 Scroll 9 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
二十一 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
東方二十一阿羅漢 Scroll 26 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 4
二十一名為沐浴 Scroll 47 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
二十一 Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
二十一 Scroll 6 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
二十一 Scroll 7 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1