hán

 1. hán adjective cold / wintry / chilly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 冷 (Guoyu '寒' adj 1; Unihan '寒'; XHZD '寒' 1)
 2. hán adjective poor
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 穷 (Guoyu '寒' adj 2; XHZD '寒' 2)
 3. hán adjective lowly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 卑贱 (Guoyu '寒' adj 3)
 4. hán noun coldest part of the year
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the traditional Chinese calendar (Guoyu '寒' n 1)
 5. hán proper noun Han Zhuo
  Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: State 国
  Notes: Same as 寒浞 (Guoyu '寒' n 2)
 6. hán proper noun Han
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '寒' n 3)
 7. hán verb to chill
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '寒' v 1)
 8. hán verb to be afraid / to be scared
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 害怕 (Guoyu '寒' v 2)
 9. hán verb to stop / to cease
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 停止 (Guoyu '寒' v 3)

Contained in

Also contained in

枕冷衾寒寒露小寒大寒寒假寒冷寒暄严寒寒酸伤寒杂病论苦寒寒热贫寒风寒寒冬时寒冰高处不胜寒寒意寒瓜寒气寒心寒门避寒寒蝉寒窗寒带寒食寒流寒微寒喧清寒寒天耐寒受寒伤寒御寒寒舍驱寒高寒寒伧寒衣凄寒寒战寒毛孤寒胆寒心寒

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 9 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 111
 • Scroll 8 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 72
 • Scroll 4 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 49
 • Scroll 7 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 36
 • Scroll 1 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 26
 • Scroll 5 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 — count: 26
 • Scroll 3 Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 — count: 23
 • Scroll 7 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 23
 • Scroll 2 Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 — count: 23
 • Scroll 7 Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 — count: 21

Collocations

 • 寒氷 (寒氷) 十六名寒氷 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 57
 • 寒林 (寒林) 住王舍城寒林中塜間蛇頭巖下迦陵伽行處 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 24
 • 饥寒 (飢寒) 不憂飢寒 — Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》, Scroll 1 — count: 19
 • 最后寒 (最後寒) 乃至最後寒氷地獄 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 3 — count: 14
 • 寒时 (寒時) 三者寒時不肯勤修 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 14
 • 王舍城寒 (王舍城寒) 住王舍城寒林中塜間蛇頭巖下迦陵伽行處 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 9
 • 寒苦 (寒苦) 與寒苦共居 — Shimonan Ben Si Zi Jing 《釋摩男本四子經》, Scroll 1 — count: 8
 • 寒雪 (寒雪) 若風雨寒雪 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 2 — count: 6
 • 冬寒 (冬寒) 令天下為秋冬寒 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 6 — count: 6
 • 寒温 (寒溫) 寒溫調適身意常安 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 2 — count: 6