NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

难得 (難得) nándé

nándé adjective seldom / rare
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Daśabhūmikasūtraśāstra (Treatise on the Scripture of the Ten Stages) 《十地經論》 Scroll 1 16
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 27 16
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 14

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
人身难得 人身難得 人身難得 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 42 10
乞求难得 乞求難得 乞求難得 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
世间难得 世間難得 世間難得 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 7
难得值 難得值 天下有二難得值 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 6
深难得 深難得 無上菩提甚深難得 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 6
难得遇 難得遇 甚難得遇 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 10 4
人难得 人難得 此人難得 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
难得久 難得久 無常難得久 Lu Mu Jing 《鹿母經》 Scroll 1 4
乞食难得 乞食難得 乞食難得 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 4
求难得 求難得 於諸財寶所求難得 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 6 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
難得 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
甚為難得 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
難得 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
難得 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
人命難得 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
乞求難得 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
天下難得 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
無上難得 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
亦復難得 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
亦復難得 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
人身難得 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
如是難得 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
如是難得 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
難得 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 14
難得 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
難得 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
難得 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
難得 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
人身難得 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 4
三惡道難得 Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 2
賢者難得 Scroll 1 in Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 1
世間難得 Scroll 13 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
難得 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
人身難得 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
難得 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1