NTI Reader
NTI Reader

这个 (這個) zhège

zhège pronoun this / this one
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
Notes: (CC-CEDICT '這個')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Quotations from Chan Master Caoshan Yuanzheng from Fuzhou 《撫州曹山本寂禪師語錄》 Scroll 2 6
Ming Biographies of Eminent Monks 《大明高僧傳》 Scroll 8 4
Quotations from Chan Master Wu Ben from Dongshan, Yunzhou 《筠州洞山悟本禪師語錄》 Scroll 1 3
Huang Bo Duan Ji Chan Shi Wan Ling Lu 《黃檗斷際禪師宛陵錄》 Scroll 1 3
Ming Biographies of Eminent Monks 《大明高僧傳》 Scroll 6 2
Quotations from Chan Master Yangshan Huiji of Yuanzhou 《袁州仰山慧寂禪師語錄》 Scroll 1 1
Bao Wang Sanmei Nian Fo Zhi Zhi 《寶王三昧念佛直指》 Scroll 1 1
Quotations from Chan Master Weishan Lingyou of Tanzhou 《潭州溈山靈祐禪師語錄》 Scroll 1 1
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 1
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 3 1