NTI Reader
NTI Reader

罗山 (羅山) luóshān

luóshān proper noun Luoshan
Domain: Places 地方 , Subdomain: China 中国 , Concept: County 县
Notes: County in Xinyang 信阳, Henan (CC-CEDICT '羅山')

Contained in

毗婆罗山逋多罗山宝陀罗山

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 23 25
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 19
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 3 8
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 9 8
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 22 6
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 6
Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》 Scroll 8 5
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 2 5
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 17 4
Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 4 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
拘罗山 拘羅山 佛住摩拘羅山 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 21
沙陀罗山 沙陀羅山 去伊沙陀羅山不遠有山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 17
罗山王 羅山王 千彌尼陀羅山王 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 13
达罗山 達羅山 達羅山王 Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 3 10
佉罗山 佉羅山 復有山名佉羅山 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 34 8
罗山云 羅山雲 又法上毘補羅山云但有高山亦得有舍利 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Qi Juzhi Fomu Suo Shuo Zhun Ti Tuoluoni Jing) 《七俱胝佛母所說准提陀羅尼經》 Scroll 1 8
梨罗山 梨羅山 軻梨羅山王 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 7
罗山中 羅山中 世尊復以西瞿耶尼須彌山下何羅闍低羅山中聖人處所名曰雲盡 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 45 7
鸠罗山 鳩羅山 佛住摩鳩羅山 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 6
问罗山 問羅山 招慶問羅山 Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 7 6