NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

哀泣 āiqì

āiqì verb to wail
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '哀泣')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 7
Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 Scroll 15 3
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 2 2
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 2
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 17 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 21 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 27 2
Caturdārakasamādhisūtra (Si Tongzi Sanmei Jing) 《四童子三昧經》 Scroll 1 2
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 2
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 2 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
哀泣经 哀泣經 南無哀泣經 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 10 17
哀泣雨 哀泣雨 哀泣雨淚 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》 Scroll 4 4
名为哀泣 名為哀泣 述其翻譯所由尋其文句即是方等泥洹更無有異其方等泥洹初品名為哀泣但取此品題目以作經名比於方 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 4
大众哀泣 大眾哀泣 大眾哀泣流淚 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 3
哀泣悲啼 哀泣悲啼 哀泣悲啼之聲 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 34 3
哀泣跪 哀泣跪 哀泣跪 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 19 2
闻哀泣 聞哀泣 以心緣故不聞哀泣悲啼之聲 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 69 2
众哀泣 眾哀泣 若言動地由眾哀泣 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 2
哀泣悲鸣 哀泣悲鳴 鹿母哀泣悲鳴喚呼 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 14 2
鹿母哀泣 鹿母哀泣 鹿母哀泣悲鳴喚呼 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 14 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
哀泣 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
復有眾多眷屬哀泣 Scroll 5 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
哀泣發聲 Scroll 49 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
展轉哀泣 Scroll 15 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
鹿母哀泣悲鳴 Scroll 14 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
哀泣 Scroll 9 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
大聲哀泣 Scroll 2 in Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 2
哀泣 Scroll 2 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
哀泣 Scroll 2 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
哀泣流淚 Scroll 2 in Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 7
哀泣品第一 Scroll 1 in Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 1
哀泣 Scroll 1 in Caturdārakasamādhisūtra (Si Tongzi Sanmei Jing) 《四童子三昧經》 2
哀泣 Scroll 7 in Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 1
南無哀泣 Scroll 10 in Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 1
哀泣 Scroll 1 in Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 1
以是哀泣 Scroll 7 in Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 1
哀泣 Scroll 9 in Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 1
哀泣 Scroll 4 in Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》 1
哀泣 Scroll 8 in He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 1
哀泣悲啼 Scroll 34 in Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 1
哀泣 Scroll 1 in Saṅgharakṣitāvadāna (Fo Shuo Yinyuan Senghu Jing) 《佛說因緣僧護經》 1
唯一狂人哀泣 Scroll 12 in Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 1
哀泣 Scroll 12 in Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 1
哀泣 Scroll 23 in Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 1
空閑哀泣 Scroll 27 in Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 1