NTI Reader
NTI Reader

哀泣 āiqì

āiqì verb to wail
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '哀泣')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 7
Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 Scroll 15 3
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 2 2
Caturdārakasamādhisūtra (Si Tongzi Sanmei Jing) 《四童子三昧經》 Scroll 1 2
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 27 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 21 2
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 17 2
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 2
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 4 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
哀泣经 哀泣經 南無哀泣經 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 10 17
名为哀泣 名為哀泣 述其翻譯所由尋其文句即是方等泥洹更無有異其方等泥洹初品名為哀泣但取此品題目以作經名比於方 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 4
哀泣雨 哀泣雨 哀泣雨淚 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》 Scroll 4 4
哀泣悲啼 哀泣悲啼 哀泣悲啼之聲 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 34 3
大众哀泣 大眾哀泣 大眾哀泣流淚 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 3
声哀泣 聲哀泣 同聲哀泣 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 2 2
哀泣悲鸣 哀泣悲鳴 鹿母哀泣悲鳴喚呼 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 14 2
闻哀泣 聞哀泣 以心緣故不聞哀泣悲啼之聲 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 69 2
鹿母哀泣 鹿母哀泣 鹿母哀泣悲鳴喚呼 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 14 2
哀泣泪 哀泣淚 展轉哀泣淚墮婦上 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 15 2