NTI Reader
NTI Reader

二十三 èrshísān

èrshísān number 23 / twenty-three
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '23')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 39
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 22
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 21
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 1 20
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 17
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 8 17
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 17
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 9 14
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 14
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二十三日 二十三日 二十三日一齋 Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》 Scroll 1 59
二十三句 二十三句 二十三句 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 23
引二十三 引二十三 引二十三 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Jia Ju Lingyan Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Ji) 《加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記》 Scroll 1 20
一百二十三 一百二十三 一百二十三 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 7 18
百二十三 百二十三 大般若波羅蜜多經卷第一百二十三 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 123 15
合二十三 合二十三 三合二十三 Dhvajāgrakeyūrādhāraṇī (Fo Shuo Wu Neng Sheng Fan Wang Rulai Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 9
二十三见 二十三見 二十一伏二十三見張八張十五 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 7
二十三退 二十三退 二十三退二十二留 Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 7
二十三十 二十三十 王年二十三十至四十時 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 7
二十三字 二十三字 一千四百二十三字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 6