NTI Reader
NTI Reader

便利 biànlì

  1. biànlì adjective convenient / easy
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  2. biànlì verb for the convenience of
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

便利商店

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
便利不净 便利不淨 是身唯有便利不淨 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 1 10
便利处 便利處 施便利處 Fo Shuo Zhu De Futian Jing 《佛說諸德福田經》 Scroll 1 6
无有便利 無有便利 亦無有便利之勞 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 6
便利患 便利患 後無便利患 Fo Shuo Zhu De Futian Jing 《佛說諸德福田經》 Scroll 1 5
欲便利 欲便利 諸有欲便利 Maitreyavyākaraṇa (Fo Shuo Mile Xia Sheng Cheng Fo Jing) 《佛說彌勒下生成佛經》 Scroll 1 5
便利事 便利事 須知便利事 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 10 5
便利等 便利等 臭穢便利等物 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 576 5
便利脓血 便利膿血 出便利膿血 Dharmasamuccaya (Zhu Fa Ji Yao Jing) 《諸法集要經》 Scroll 5 4
便利时 便利時 便利時 Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 Scroll 3 4
便利涕唾 便利涕唾 眾生等類無有便利涕唾污垢 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 4