NTI Reader
NTI Reader

六十八 liùshíbā

liùshíbā number 68
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '68')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 13
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 10
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 10
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 8
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 7
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 5
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 18 5
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 31 5
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 25 4
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
百六十八 百六十八 上須彌山邊百六十八萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 30
六十八百 六十八百 厚六十八百千由旬 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 18
六十八亿 六十八億 厚六十八億由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 16
六十八句 六十八句 六十八句 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing) 《最勝佛頂陀羅尼經》 Scroll 1 16
六十八千 六十八千 高六十八千由旬 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 12
六十八万里 六十八萬里 上須彌山邊百六十八萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 11
一百六十八 一百六十八 一百六十八百千人 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 9
六十八拘胝 六十八拘胝 各有六十八拘胝眷屬前後圍遶 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 9
六十八俱胝 六十八俱胝 於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 10 8
六十八亿劫 六十八億劫 却後六十八億劫劫名散華 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 2 7