NTI Reader
NTI Reader

六十九 liùshíjiǔ

liùshíjiǔ number 69
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '69')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 9 10
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 8
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 7 8
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 6 7
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 6
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 7 5
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 5
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 5
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 15 4
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
六十九捲 六十九捲 六十九卷 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 3 33
百六十九 百六十九 大般若波羅蜜多經卷第一百六十九 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 169 22
六十九云海 六十九雲海 婆沙六十九云 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 8 21
六十九句 六十九句 六十九句 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing) 《最勝佛頂陀羅尼經》 Scroll 1 15
一百六十九 一百六十九 一千一百六十九字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 14
六十九纸 六十九紙 四卷六十九紙 Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 6 12
二百六十九 二百六十九 二百六十九 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 4 12
六十九说 六十九說 即六十九說 Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 5 11
六十九部 六十九部 合一百六十九部 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 15 9
夀六十九 夀六十九 壽六十九 Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 7 9