NTI Reader
NTI Reader

verb to admire
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Contained in

百慕大元羨慕羡慕慕田峪贪慕爱慕慕容氏敬慕恋慕向慕慕容思慕慕尼黑百慕大太子慕魄经倾慕仰慕爱慕虚荣渴慕企慕

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Li 《金剛頂瑜伽三十七尊禮》 Scroll 1 37
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 10 31
Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 Scroll 1 25
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 20
Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 20
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 6 19
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 16
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 32 15
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 21 15
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
慕魄 慕魄 名曰慕魄 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 20
慕乐 慕樂 慕樂閑居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
慕世 慕世 行法為本不慕世榮 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 6
阿含慕 阿含慕 諳阿含慕 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 4
追慕 追慕 追慕號哭 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 3
慕王 慕王 國民慕王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3
民慕 民慕 士民慕王如子仰父 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 2
慕荣 慕榮 惔怕無欲不慕榮快 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 2
哀慕 哀慕 菩薩殯送慈惻哀慕 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 2
慕求 慕求 而慕求之 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 2