NTI Reader
NTI Reader

晒 (曬) shài

 1. shài verb to dry in the sunshine / to sunbathe
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. shài verb to share web files
  Domain: Computer Science 计算机科学 , Subdomain: Networking 网络
 3. shài verb to dry in the sunshine / to sunbathe
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: The simplified character is also an archaic variant of 曬.

Contained in

日晒色晒干防晒曝晒暴晒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 38 11
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 15 11
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 33 9
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 8
Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Yaoshi Liuli Guang Qi Fo Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光七佛本願功德經》 Scroll 2 7
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 8 6
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 6 6
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 18 6
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 20 5
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 58 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
鼻晒 鼻曬 布惹鼻曬迦野怛摩 Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 1 31
晒迦 曬迦 毘曬迦毘 Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 Scroll 2 27
毘晒 毘曬 毘曬迦毘 Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 Scroll 2 26
晒罽 曬罽 薩婆怛他揭多迦耶毘曬罽 Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 3 18
乞晒 乞曬 乞曬麼毘制曳 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 7 12
努晒 努曬 末或作麼努曬 Jingang Ding Yujia Hu Mo Yi Gui 《金剛頂瑜伽護摩儀軌》 Scroll 1 10
晒衣 曬衣 佛欲曬衣 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 10
避晒 避曬 避曬罽邏避詵者 Guanzizai Ruyi Lun Pusa Yujia Fa Yao 《觀自在如意輪菩薩瑜伽法要》 Scroll 1 7
奴晒 奴曬 誐奴曬哩那 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 6 5
欲晒 欲曬 佛欲曬衣 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 4