NTI Reader
NTI Reader

gèng gēng

 1. gèng adverb more / even more
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较 , Concept: Degree 程度
  Notes: (Unihan '更'; XHZD '更' gèng 2)
 2. gēng verb to change
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (XHZD '更' gēng 1)
 3. gēng noun a watch / a measure of time
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Used before China adopted the Western time system (XHZD '更' gēng 3)
 4. gèng adverb again / also
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 更 is synonymous with 再 or 又 in this sense (Unihan '更'; XHZD '更' gèng 1).
 5. gēng verb to experience
  Domain: Variant 异体字
  Notes: In the sense of 经历 (XHZD '更' gēng 2)

Contained in

更加更多更改更新更大更迭变更更换更正自力更生刘更生三更更为汉更始帝更替更新世更动除旧更新三更半夜万象更新半夜三更更有什者狄更斯心大口小,人缘更好心好命好,活得更好生命无限,慈悲更广希望在前,明天更好明天更好明日会更好

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 217
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 21 145
Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 Scroll 1 109
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 108
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 108
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 9 108
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 105
Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 Scroll 1 97
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 89
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 82