Zi Men Jing Xun 緇門警訓

Compiled by Ru Jin Xu

Colophon

第 48 冊 No. 2023 緇門警訓 明 如巹續集 共 10 卷 Volume 48, No. 2023 Zi Men Jing Xun Compiled by Ru Jin Xu in the Ming in 10 scrolls

Notes

English translations: None

Primary Source

Ru Jin Xu, 《緇門警訓》 'Zi Men Jing Xun,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 48, No. 2023, Accessed 2016-10-29, http://tripitaka.cbeta.org/T48n2023.

Collection vocabulary analysis