1. proper noun Ji
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CC-CEDICT '吉'; Guoyu '吉' n 2)
 2. noun good luck
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '吉' n 1)
 3. adjective propitious; auspicious
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 吉祥 (CC-CEDICT '吉'; Guoyu '吉' adj; Kroll 2015 '吉' 1, p. 184; Mathews 1831 '吉', p. 62; Unihan '吉'; Wu and Tee 2015, loc. 3221; XHZD '吉' 1, p. 311)
 4. prefix giga-
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CC-CEDICT '吉'; XHZD '吉' 2, p. 311)
 5. adjective life supporting
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '吉' 2, p. 184)
 6. adjective excellent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '吉' 3, p. 184)
 7. noun first day of the lunar month
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '吉' 4, p. 184)
 8. proper noun Auspicious
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan
  Notes: (Glossary of Humanistic Buddhism)
 9. noun good fortune; śrī
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: śrī, Japanese: kichi, or: kitsu (BCSD '吉', p. 239; MW 'śrī'; SH '吉', p. 204; Unihan '吉')

Contained in

Also contained in

吉祥卧吉普勿吉永吉县吉便不吉利吉人吉尔吉斯族西吉革吉县吉首择吉吉兰丹河昌吉巴吉弄哈吉斯吉利服吉尔达吉木乃吉达吉木萨尔吉昌吉利吉尼斯

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 383
 • Scroll 2 Sutra on Mañjuśrī Bodhisattva and the Ṛsī ̣Discourses on the Auspicious and Inauspicious Days of the Constellations and Luminous Bodies (Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing) 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經 — count: 85
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 75
 • Scroll 1 Commentary on the Hundred Treatise 百論疏 — count: 74
 • Scroll 1 Sutra on Mañjuśrī Bodhisattva and the Ṛsī ̣Discourses on the Auspicious and Inauspicious Days of the Constellations and Luminous Bodies (Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing) 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經 — count: 56
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 51
 • Scroll 6 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 維摩經略疏垂裕記 — count: 40
 • Scroll 6 Miscellaneous Dhāraṇī Collection 陀羅尼雜集 — count: 40 , has English translation
 • Scroll 4 Wei Mo Jing Lue Shu 維摩經略疏 — count: 38
 • Scroll 1 Avoiding Misfortune Caused by the Seven Planets (Qi Yao Rang Zai Jue) 七曜攘災決 — count: 34

Collocations

 • 吉义 (吉義) 號吉義如來 — Sutra on Prince Punyarasmi (De Guang Taizi Jing) 德光太子經, Scroll 1 — count: 17
 • 陀吉 (陀吉) 名曼陀吉尼 — Beginning of the World (Qi Shi Jing) 起世經, Scroll 1 — count: 14
 • 吉尼 (吉尼) 名曼陀吉尼 — Beginning of the World (Qi Shi Jing) 起世經, Scroll 1 — count: 14
 • 善吉 (善吉) 菩薩本緣經善吉王品第四 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 菩薩本緣經, Scroll 2 — count: 12
 • 萨吉 (薩吉) 我今稱說烏波薩吉 — Aluohan Ju De Jing 佛說阿羅漢具德經, Scroll 1 — count: 8
 • 吉王 (吉王) 菩薩本緣經善吉王品第四 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 菩薩本緣經, Scroll 2 — count: 7
 • 吉离 (吉離) 吉離舍瞿曇彌比丘尼 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 11 — count: 6
 • 吉鸟 (吉鳥) 毒蟲隱伏吉鳥翔鳴 — Xiuxing Ben Qi Jing 修行本起經, Scroll 1 — count: 4
 • 吉瑞 (吉瑞) 有此吉瑞 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 27 — count: 3
 • 吉宿 (吉宿) 時淨飯王看好吉宿良善之日 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 佛本行集經, Scroll 12 — count: 3