gāi

 1. gāi noun a nayuta
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: An ancient Indian unit of time or a large number (Unihan '姟')
 2. gāi noun a nayuta
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: nayuta (FGDB '姟'; SH '姟', p. 299)

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 7 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 賢劫經 — count: 37
 • Scroll 1 Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 佛說寶網經 — count: 30
 • Scroll 4 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經 — count: 20 , has parallel version
 • Scroll 9 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經 — count: 19 , has parallel version
 • Scroll 4 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 漸備一切智德經 — count: 16
 • Scroll 7 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經 — count: 15 , has parallel version
 • Scroll 2 Sūtra on the Mute Boy (Wuyan Tongzi Jing) 佛說無言童子經 — count: 12
 • Scroll 10 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經 — count: 10 , has parallel version
 • Scroll 1 Mahayana Infinite Life Sutra (Dasheng Wu Liang Shou Jing) 大乘無量壽經 — count: 10 , has parallel version
 • Scroll 3 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經 — count: 10 , has parallel version

Collocations

 • 千姟 (千姟) 棄捨百千姟金錢王 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 13 — count: 162
 • 亿姟 (億姟) 凡八十萬四千億姟 — Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 新歲經, Scroll 1 — count: 45
 • 姟劫 (姟劫) 憶念無量姟劫之事 — Guang Zan Jing 光讚經, Scroll 1 — count: 18
 • 姟诸佛 (姟諸佛) 西方億百千姟諸佛世界 — The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經, Scroll 4 — count: 15
 • 姟诸菩萨 (姟諸菩薩) 與無央數億百千姟諸菩薩眾男女 — Guang Zan Jing 光讚經, Scroll 1 — count: 13
 • 姟数 (姟數) 億千姟數 — The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經, Scroll 1 — count: 10
 • 姟佛 (姟佛) 當復奉侍供養八千三十億百千姟佛 — The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經, Scroll 3 — count: 10
 • 千亿姟 (千億姟) 百千億姟諸劫之數不以為劇 — Guang Zan Jing 光讚經, Scroll 5 — count: 9
 • 姟百 (姟百) 顧眄八十億姟百千逮諸總持開士講不退轉法輪 — The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經, Scroll 6 — count: 9
 • 姟人 (姟人) 十一姟人諸塵垢盡 — Ekottarāgama 增壹阿含經, Scroll 44 — count: 8