mèi

 1. mèi verb to conceal
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '昧' 3)
 2. mèi adjective dark; dim
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 昏暗 (GHC '昧' 1; Kroll 2015 '昧' 1; NCCED '昧' 1)
 3. mèi adjective ignorant
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 愚昧 (GHC '昧' 3; Kroll 2015 '昧' 2; NCCED '昧' 2)
 4. mèi verb to offend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 违背 (GHC '昧' 5; NCCED '昧' 4)
 5. mèi verb to have clouded vision
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '昧' 2; Kroll 2015 '昧' 1a)
 6. mèi adjective color blind
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '昧' 2a)
 7. mèi verb to risk; to hazard
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 冒昧 (GHC '昧' 7; Kroll 2015 '昧' 4)
 8. mèi bound form widespread and spacious
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the term 昧莫 (Kroll 2015 '昧' 5)
 9. mèi verb to covet
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 贪图 (GHC '昧' 6)
 10. hài verb to harm
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 害 (GHC '昧' 9)
 11. mèi adjective sluggish; manda
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: manda, Japanese: mai (BCSD '昧', p. 599; MW 'manda'; Unihan '昧')

Contained in

Also contained in

昏昧素昧平生昧昧一昧昧没冒昧昧死

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 47 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 大智度論 — count: 55 , has English translation
 • Scroll 1 Si He Mei Jing 私呵昧經 — count: 26
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 22
 • Scroll 30 Xin Huayan Jing Lun 新華嚴經論 — count: 20
 • Scroll 40 Avataṃsakasūtra (Flower Garland Sūtra) 大方廣佛華嚴經 — count: 18 , has English translation
 • Scroll 4 Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 尊婆須蜜菩薩所集論 — count: 15
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 15
 • Scroll 10 Lushan Lian Zong Bao Jian 廬山蓮宗寶鑑 — count: 15
 • Scroll 4 Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 佛說祕密三昧大教王經 — count: 14
 • Scroll 97 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 大智度論 — count: 13 , has English translation

Collocations

 • 大三昧 (大三昧) 正值世尊入大三昧 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 44 — count: 77
 • 其三昧 (其三昧) 即如像像其三昧 — Brahma Net Sutra (Fan Wang Liushi Er Jian Jing) 梵網六十二見經, Scroll 1 — count: 50
 • 闇昧 (闇昧) 年耆闇昧 — Nirvāṇa Sūtra 佛般泥洹經, Scroll 2 — count: 19
 • 昧钝 (昧鈍) 其根昧鈍 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 7 — count: 12
 • 根昧 (根昧) 其根昧鈍 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 7 — count: 11
 • 昧善巧 (昧善巧) 此菩薩摩訶薩有十種入大三昧善巧智 — Avataṃsakasūtra (Flower Garland Sūtra) 大方廣佛華嚴經, Scroll 40 — count: 10
 • 昧摩 (昧摩) 曇昧摩提菩薩 — Zhu Pusa Qiu Fo Ben Ye Jing 諸菩薩求佛本業經, Scroll 1 — count: 9
 • 昙昧 (曇昧) 曇昧摩提菩薩 — Zhu Pusa Qiu Fo Ben Ye Jing 諸菩薩求佛本業經, Scroll 1 — count: 9
 • 昧法 (昧法) 金剛手大三昧法 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經, Scroll 1 — count: 7
 • 十三昧 (十三昧) 復有八部阿須輪王得十三昧門 — Scripture for Humane Kings 佛說仁王般若波羅蜜經, Scroll 2 — count: 6