NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

dào

  1. dào noun a rice paddy
    Domain: Agriculture 农业
    Notes: (Sun 2006, loc. 1475)
  2. dào noun rice plant
    Domain: Agriculture 农业
    Notes: (Unihan '稻')

Contained in

稻子水稻稻谷稻草人稻草稻穗佛说稻芉经稻芉经慈氏菩萨所说大乘缘生稻卄干喻经佛说大乘稻芉经大乘稻芉经稻谷稻田粳稻禾稻稻糠稻苗糯稻稻作早稻稻城

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 67 78
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 44
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 1 18
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 16
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 10
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 9
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 34 9
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 9 9
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 8
San Mi Di Bu Lun 《三彌底部論》 Scroll 3 7

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
香稻 香稻 香稻復生 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 70
稻麻 稻麻 或食稻麻 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 41
受生稻 受生稻 難提波羅陶師離受生稻 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 15
生稻 生稻 雖生稻米其米漸小 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 10
种稻 種稻 種稻得稻 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 Scroll 1 10
譬如稻 譬如稻 譬如稻 Daśabhūmikasūtra (Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 4 7
稻麦 稻麥 人依稻麥住 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 6
稻种 稻種 令彼眾生逐日諸處尋求稻種而欲種之 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 6
稻粱 稻粱 不藉耕耘而生稻粱 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 70 5
稻粮 稻糧 米穀稻粮皆自然生 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 44
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 10
自然 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
難提波羅受生 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
受生 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 24 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
是故自然生成 Scroll 1 in Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 1
Scroll 1 in Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 2
Scroll 28 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 9 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 8 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
Scroll 6 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
Scroll 1 in Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 2
牛羊充滿 Scroll 1 in Miao Se Wang Yinyuan Jing《妙色王因緣經》 1
北俱盧洲 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 6