NTI Reader
NTI Reader

dào

  1. dào noun a rice paddy
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture 农业
    Notes: (Sun 2006, loc. 1475)
  2. dào noun rice plant
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture 农业
    Notes: (Unihan '稻')

Contained in

稻子水稻稻谷稻草人稻草稻穗佛说稻芉经稻芉经慈氏菩萨所说大乘缘生稻卄干喻经佛说大乘稻芉经大乘稻芉经稻谷稻田粳稻禾稻稻糠稻苗糯稻稻作早稻稻城

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 67 78
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 44
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 1 18
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 16
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 10
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 34 9
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 9 9
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 9
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 8
San Mi Di Bu Lun 《三彌底部論》 Scroll 3 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
香稻 香稻 香稻復生 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 70
稻麻 稻麻 或食稻麻 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 41
受生稻 受生稻 難提波羅陶師離受生稻 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 15
种稻 種稻 種稻得稻 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 Scroll 1 11
生稻 生稻 雖生稻米其米漸小 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 10
譬如稻 譬如稻 譬如稻 Daśabhūmikasūtra (Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 4 7
稻种 稻種 令彼眾生逐日諸處尋求稻種而欲種之 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 6
稻麦 稻麥 人依稻麥住 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 6
稻粮 稻糧 米穀稻粮皆自然生 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 5
苇稻 葦稻 使三千大千國土滿中甘蔗竹葦稻麻叢林皆為聲聞 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 6 5