NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhì

zhì adjective infantile / young
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Contained in

幼稚幼稚园犍稚梵赞稚子童稚稚气稚嫩稚女稚弱宜兰慈爱幼稚园慈爱幼稚园

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 12 32
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 10 27
Saṅgharakṣitāvadāna (Fo Shuo Yinyuan Senghu Jing) 《佛說因緣僧護經》 Scroll 1 20
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 92 19
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《佛說大金色孔雀王呪經》 Scroll 1 16
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 91 14
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 14
Mūlasarvāstivādavinayakārikā (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Song) 《根本說一切有部毘奈耶頌》 Scroll 3 11
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 39 11
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 11

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
揵稚 揵稚 佛遊那提揵稚住處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 30
犍稚 犍稚 先當要期聞犍稚聲然後出定 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 13 24
婆稚 婆稚 有阿修羅名曰婆稚 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 22
稚小 稚小 我子稚小 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 18
稚声 稚聲 先當要期聞犍稚聲然後出定 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 13 11
稚集 稚集 彼善行意比丘復鳴犍稚集 Sarvadharmapravṛttinirdeśa (Fo Shuo Zhu Fa Ben Wu Jing) 《佛說諸法本無經》 Scroll 1 9
稚阿修罗王 稚阿修羅王 有天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 6
年幼稚 年幼稚 我年幼稚出家未久 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 5
佉稚 佉稚 佉稚毘尼 Da Ji Yi Shen Zhou Jing 《大吉義神呪經》 Scroll 1 5
尼稚 尼稚 毘坻尼稚三筆智波利迦肆利蘇彌旃地施陀遮遮阿遮遮隸阿波隸毘至婆隸胝波隸波羅遮遮隸波羅波隸阿那夜阿便 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
那提住處 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 2
阿修羅名曰 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
年幼出家 Scroll 37 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
天帝釋闍那阿修羅王 Scroll 40 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
年幼 Scroll 46 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
比丘尼小兒 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
學者年幼 Scroll 25 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 47 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
使 Scroll 3 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 2 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
乃至均提小兒其中 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
波斯伽陀 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
波利波羅波羅便 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2
喧鬧日月 Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
Scroll 6 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 1
阿修羅王 Scroll 1 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 1
無知 Scroll 2 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 1
Scroll 1 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
無知 Scroll 2 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
Scroll 6 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 2