NTI Reader
NTI Reader

犯罪 fànzuì

fànzuì verb to commit a crime or offense
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Contained in

犯罪行为犯罪集团暴力犯罪

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》 Scroll 7 44
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 99 28
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 23
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 43 23
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 31 22
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 35 20
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 100 18
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 17
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 14 15
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
数数犯罪 數數犯罪 爾時闡陀比丘數數犯罪 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 3 22
犯罪人 犯罪人 汝本不見王人捉犯罪人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 15
比丘犯罪 比丘犯罪 後諸比丘犯罪轉增 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 3 14
犯罪诤 犯罪諍 犯罪諍事 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 3 6
犯罪比丘 犯罪比丘 有犯罪比丘 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 5
犯罪应 犯罪應 欲明正法犯罪應棄 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 2 5
犯罪及 犯罪及 無有犯罪及犯罪名 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 4
数犯罪 數犯罪 聲聞乘人數數犯罪 Upāliparipṛcchā (Jueding Pini Jing) 《決定毘尼經》 Scroll 1 4
可犯罪 可犯罪 所可犯罪不可發露悔過 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 2 4
犯罪不可 犯罪不可 所可犯罪不可發露悔過 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 2 4