NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

今日 jīnrì

jīnrì noun today
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

时至今日今日佛教

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 6 68
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 62
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 1 60
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 58 44
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 43
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 2 42
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 5 41

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
今日始 今日始 從今日始 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 57
世尊今日 世尊今日 世尊今日而拔出之 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 10
犹如今日 猶如今日 猶如今日年十五六 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 6
今日世尊 今日世尊 今日世尊欲住寂滅滅少事故 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 5
汝等今日 汝等今日 汝等今日傳先宿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
尊者今日 尊者今日 尊者今日何因何緣而發微笑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 4
今日夜半 今日夜半 我今日夜半當般泥洹 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 4
今日尊者 今日尊者 今日尊者舍梨子輕慢我已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 4
令今日 令今日 致令今日情有所滯 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 3
今日中夜 今日中夜 如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
今日 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
今日 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
今日 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
今日說法 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
今日 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
今日 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
今日面色 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
至于今日 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
汝等今日 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
今日 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
今日在此 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
今日 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
我等今日 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
今日 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
今日不得可意 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
我等今日親近供養 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 3
今日 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
今日早起 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
今日奉天 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
今日 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
今日四大天王 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
猶如今日十五 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 2
我等今日 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
我等今日 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
愚癡今日 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1