NTI Reader
NTI Reader

今日 jīnrì

jīnrì noun today
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

时至今日今日佛教

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 6 68
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 62
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 1 60
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 58 44
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 43
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 2 42
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 5 41
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 2 40
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 4 34
Cibei Daochang Chanfa 《慈悲道場懺法》 Scroll 9 32

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
今日始 今日始 從今日始 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 57
世尊今日 世尊今日 世尊今日而拔出之 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 9
犹如今日 猶如今日 猶如今日年十五六 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 6
汝等今日 汝等今日 汝等今日傳先宿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
今日尊者 今日尊者 今日尊者舍梨子輕慢我已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 4
今日夜半 今日夜半 我今日夜半當般泥洹 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 4
今日世尊 今日世尊 今日世尊欲住寂滅滅少事故 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 4
今日尽 今日儘 從於今日盡其壽命 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 4
尊者今日 尊者今日 尊者今日何因何緣而發微笑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 4
今日及 今日及 如汝今日及眷屬也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 3