NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

行人 xíngrén

xíngrén noun pedestrian
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通

Contained in

苦行人发行人修行人随行人员执行人公平正义,道行人间

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 3 102
Subāhuparipṛcchā (Miao Bi Pusa Suo Wen Jing) 《妙臂菩薩所問經》 Scroll 2 59
Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja (Fo Shuo Zuishang Mimi Na Na Tian Jing) 《佛說最上祕密那拏天經》 Scroll 2 41
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 8 36
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 3 32
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 29 32
Fo Shuo Dishi Yan Mimi Chengjiu Yi Gui 《佛說帝釋巖祕密成就儀軌》 Scroll 1 31
Da Dadao Xin Qu Ce Fa 《峚𡇪窖大道心驅策法》 Scroll 1 28
Subāhuparipṛcchā (Miao Bi Pusa Suo Wen Jing) 《妙臂菩薩所問經》 Scroll 1 28
Subāhuparipṛcchā (Miao Bi Pusa Suo Wen Jing) 《妙臂菩薩所問經》 Scroll 4 27

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
行人执意 行人執意 其中行人執意不牢 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 13 6
行人执 行人執 行人執緩 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 13 5
问行人 問行人 問行人曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 5
脩行人 脩行人 彼脩行人專精一已思惟禪定 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 25 5
行人答曰 行人答曰 行人答曰 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 1 5
行人曰 行人曰 命行人曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 4 4
令行人 令行人 欲令行人早得往來 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 4
行人往来 行人往來 視行人往來出入及坐歡喜悲哀 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 3
行人心 行人心 令行人心生少欲 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 4 3
违行人 違行人 世多違行人 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 26 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
使行人見法 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
使行人 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
行人東西南北 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
行人 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
行人經過 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
馬車行人牛羊 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
東西南北行人往來 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
親近善法行人 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
親近善法行人 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
行人遠涉 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
行人 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
忍辱行人溫和 Scroll 50 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
行人 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
世間行人 Scroll 1 in Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 1
行人 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
行人往來 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
汝等行人 Scroll 39 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
穿行人 Scroll 42 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
行人 Scroll 10 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
血路行人 Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1
城中行人 Scroll 11 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
行人觀察五陰 Scroll 27 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
行人 Scroll 1 in Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 1
行人 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
行人 Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1