NTI Reader
NTI Reader

行人 xíngrén

xíngrén noun pedestrian
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通

Contained in

苦行人发行人修行人随行人员执行人公平正义,道行人间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 3 102
Subāhuparipṛcchā (Miao Bi Pusa Suo Wen Jing) 《妙臂菩薩所問經》 Scroll 2 59
Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja (Fo Shuo Zuishang Mimi Na Na Tian Jing) 《佛說最上祕密那拏天經》 Scroll 2 41
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 8 36
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 3 32
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 29 32
Fo Shuo Dishi Yan Mimi Chengjiu Yi Gui 《佛說帝釋巖祕密成就儀軌》 Scroll 1 31
Subāhuparipṛcchā (Miao Bi Pusa Suo Wen Jing) 《妙臂菩薩所問經》 Scroll 1 28
Da Dadao Xin Qu Ce Fa 《峚𡇪窖大道心驅策法》 Scroll 1 28
Fo Shuo Jin Pi Luo Tongzi Weide Jing 《佛說金毘羅童子威德經》 Scroll 1 27

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
行人执意 行人執意 其中行人執意不牢 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 13 6
行人执 行人執 行人執緩 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 13 5
脩行人 脩行人 彼脩行人專精一已思惟禪定 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 25 5
行人答曰 行人答曰 行人答曰 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 1 5
问行人 問行人 問行人曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 5
行人曰 行人曰 命行人曰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 4 4
令行人 令行人 欲令行人早得往來 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 4
行人受 行人受 能令行人受欝 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 10 3
行人心 行人心 令行人心生少欲 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 4 3
行人往来 行人往來 視行人往來出入及坐歡喜悲哀 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 3