NTI Reader
NTI Reader

建立 jiànlì

jiànlì verb to create / to build
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
Notes: (CC-CEDICT '建立')

Contained in

建立曼荼罗及拣择地法建立曼荼罗护摩仪轨如所建立智

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 73
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 57 64
Xian Yang Shengjiao Lun 《顯揚聖教論》 Scroll 18 55
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 56 50
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 15 49
Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 1 48
Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 5 45
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 13 38
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 2 36
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 26 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
建立圣 建立聖 建立聖幢 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 4
建立福田 建立福田 建立福田 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 4
建立如来 建立如來 次當作佛號建立如來 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 4
善建立 善建立 云何善建立 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 4
建立梵行 建立梵行 比丘於我建立梵行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 3
建立正法 建立正法 世尊為婆羅聚落婆羅門長者建立正法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 3
人建立 人建立 世尊不教人建立梵行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 3
建立新 建立新 建立新歲 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 3
世间建立 世間建立 首初於此世間建立 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 3
建立清净 建立清凈 建立清淨信 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 42 2