NTI Reader
NTI Reader

不知不觉 (不知不覺) bù zhī bù jué

bù zhī bù jué phrase unconsciously / unwittingly
Domain: Idiom 成语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānottaratantraśāstra (Jiujing Yi Cheng Bao Xing Lun) 《究竟一乘寶性論》 Scroll 4 3
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 1 3
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 3 3
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 2
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 2 2
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 6 2
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 6 2
Ratnakūṭasūtraśāstra (Da Baoji Jing Lun) 《大寶積經論》 Scroll 4 2
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 32 2
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生不知不觉 生不知不覺 生不知不覺 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 69 5
不知不觉菩萨 不知不覺菩薩 不知不覺菩薩所行 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 3 5
众生不知不觉 眾生不知不覺 凡愚眾生不知不覺 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 39 4
有情不知不觉 有情不知不覺 其中有情不知不覺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 347 4
经不知不觉 經不知不覺 滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 6 3
法不知不觉 法不知不覺 於彼彼法不知不覺 Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra / Shengman Shizi Hou Yicheng Dafangbian Fangguang Jing 《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》 Scroll 1 2
忘不知不觉 忘不知不覺 而尋廢忘不知不覺 The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 Scroll 4 2
闻不知不觉 聞不知不覺 不聞不知不覺 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 2
凡夫不知不觉 凡夫不知不覺 以在凡夫不知不覺 Cishi Pusa Lue Xiu Yujia Niansong Fa 《慈氏菩薩略修瑜伽念誦法》 Scroll 1 2
语言不知不觉 語言不知不覺 一切語言不知不覺 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 2