NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大臣 dàchén

dàchén noun chancellor / minister
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: In historic times (CC-CEDICT '大臣')

Contained in

议政王大臣雨舍大臣

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 33
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 22 33
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 31
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 30
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 28
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 27 26
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 21 25
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 25
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 1 23
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 21

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
大臣雨势 大臣雨勢 便告大臣雨勢曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 34
王大臣 王大臣 王大臣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 33
及大臣 及大臣 猶如王及大臣有種種嚴飾具 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 31
摩竭陀大臣 摩竭陀大臣 摩竭陀大臣雨勢治王舍城 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 20
婆罗门大臣 婆羅門大臣 阿闍世王命婆羅門大臣禹舍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
告大臣 告大臣 王復告大臣曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 9
师子大臣 師子大臣 尼乾弟子師子大臣亦在眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 8
大臣婆罗门 大臣婆羅門 令王大臣婆羅門居士 Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 Scroll 1 6
五百大臣 五百大臣 得壞五百大臣 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 4
刹利大臣 剎利大臣 其朋亦與六剎利大臣而為朋友 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大臣甘露法 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
阿闍世王婆羅門大臣禹舍 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
末羅大臣名曰 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
大臣名曰 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
大臣 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
摩竭大臣 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
華氏國人大臣 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
大臣名曰 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
大臣 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
婆羅門長者居士大臣眷屬四兵 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
大臣婆羅門長者居士 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
大臣 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
大臣 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
汝等太子大臣 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
大臣云何 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
印綬大臣 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
轉輪王大臣參議 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
大臣官屬 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
譬如大臣 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
大臣使守護城門 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
大臣 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 2
大臣 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 2
譬如國王大臣 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
譬如國王大臣 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
大臣圍繞 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1