NTI Reader
NTI Reader

大臣 dàchén

dàchén noun chancellor / minister
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In historic times (CC-CEDICT '大臣')

Contained in

议政王大臣雨舍大臣

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 22 33
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 33
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 31
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 30
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 28
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 27 26
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 21 25
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 25
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 1 23
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大臣雨势 大臣雨勢 便告大臣雨勢曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 34
王大臣 王大臣 王大臣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 33
及大臣 及大臣 猶如王及大臣有種種嚴飾具 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 31
摩竭陀大臣 摩竭陀大臣 摩竭陀大臣雨勢治王舍城 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 20
告大臣 告大臣 王復告大臣曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 9
婆罗门大臣 婆羅門大臣 阿闍世王命婆羅門大臣禹舍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
师子大臣 師子大臣 尼乾弟子師子大臣亦在眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 8
大臣婆罗门 大臣婆羅門 令王大臣婆羅門居士 Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 Scroll 1 6
大臣及 大臣及 或論大臣及庶民事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
大臣力 大臣力 斷事大臣力 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 4