NTI Reader
NTI Reader

无疑 (無疑) wúyí

wúyí adjective no doubt / undoubtedly
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
Notes: (CC-CEDICT '無疑')

Contained in

毫无疑问毫无疑义

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 54 22
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 21
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 2 19
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 37 18
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 32 17
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 57 14
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 449 12
Yin Chi Ru Jing Zhu 《陰持入經註》 Scroll 2 12
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 37 12
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 515 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无疑惑 無疑惑 若無疑惑即無所欲 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 63
惑无疑 惑無疑 現證法性無惑無疑 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 326 51
无疑难 無疑難 又奉行無疑難 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 22
佛无疑 佛無疑 於佛無疑 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 21
法无疑 法無疑 於法無疑 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 19
僧无疑 僧無疑 諸比丘僧無疑結者 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 19
死无疑 死無疑 必死無疑 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 16
心无疑 心無疑 心無疑惑 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 16
无疑滞 無疑滯 言論辯了而無疑滯 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 14
无疑心 無疑心 無疑心 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 11