NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

无疑 (無疑) wúyí

wúyí adjective no doubt / undoubtedly
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
Notes: (CC-CEDICT '無疑')

Contained in

毫无疑问

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 54 22
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 21
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 2 19
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 37 18
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 32 17
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 57 14
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 31 13
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 37 13
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 449 12
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 327 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
无疑惑 無疑惑 若無疑惑即無所欲 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 68
惑无疑 惑無疑 現證法性無惑無疑 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 326 51
无疑难 無疑難 又奉行無疑難 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 22
佛无疑 佛無疑 於佛無疑 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 21
法无疑 法無疑 於法無疑 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 19
僧无疑 僧無疑 諸比丘僧無疑結者 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 19
心无疑 心無疑 心無疑惑 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 18
死无疑 死無疑 必死無疑 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 16
无疑滞 無疑滯 言論辯了而無疑滯 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 14
无疑心 無疑心 無疑心 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 11

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
必然無疑 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
入涅槃無疑 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
無疑 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
無疑 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
無疑 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
奉行無疑 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
比丘無疑 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
無疑 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
無疑 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
無疑 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 3
沙門三摩地無疑 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
無疑 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
無疑使 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
無疑 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
無疑 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
無疑 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
無疑 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
無疑 Scroll 1 in Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 4
無疑 Scroll 1 in Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 1
淨信無疑 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 2
無疑 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 1
無疑 Scroll 15 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
苦聖諦無疑 Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6
無疑 Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
決定無疑 Scroll 47 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3