NTI Reader
NTI Reader

窃取 (竊取) qièqǔ

qièqǔ verb to steal
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
Notes: (CC-CEDICT '竊取')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
力窃取 力竊取 力竊取屬己 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 16 6
窃取属 竊取屬 力竊取屬己 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 16 6
窃取香 竊取香 竊取香稻 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 3
欲窃取 欲竊取 思欲竊取 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 15 3
中窃取 中竊取 而賊從孔中竊取或逼 Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 Scroll 2 3
田窃取 田竊取 而入他田竊取他稻 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 3
窃取少 竊取少 於妻子所竊取少物 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 2 2
窃取乳 竊取乳 竊取乳名 Da Ban Niepan Jing Xuan Yi 《大般涅槃經玄義》 Scroll 2 2
窃取观经 竊取觀經 竊取觀經六即 Jin Guangming Jing Xuan Yi Shi Yi Ji 《金光明經玄義拾遺記》 Scroll 4 2