NTI Reader
NTI Reader

疑惑 yíhuò

yíhuò verb to feel uncertain
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
Notes: (CC-CEDICT '疑惑'; Guoyu '疑惑')

Contained in

断三种疑惑

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 12 34
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 37 33
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 325 27
Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 20
Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》 Scroll 5 20
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 19
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 17
Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 9 15
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 13
Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 5 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生疑惑 生疑惑 心生疑惑 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 97
不生疑惑 不生疑惑 若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多不生疑惑 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 337 44
疑惑犹豫 疑惑猶豫 而彼比丘猶有疑惑猶豫 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 40
疑惑心 疑惑心 起疑惑心 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 20
无有疑惑 無有疑惑 無有疑惑 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 17
起疑惑 起疑惑 起疑惑心 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 9
疑惑净 疑惑淨 彼於疑惑淨除其心 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 8
离疑惑 離疑惑 令離疑惑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 8
堕疑惑 墮疑惑 有未受記菩薩便墮疑惑 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 14 6
疑惑缠 疑惑纏 疑惑纏者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 5