NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

疑惑 yíhuò

yíhuò verb to feel uncertain
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想

Contained in

断三种疑惑

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 37 35
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 12 34
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 325 27
Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 21
Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》 Scroll 5 20
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 19
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 18
Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 9 15
Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 5 13
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
生疑惑 生疑惑 心生疑惑 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 141
疑惑犹豫 疑惑猶豫 而彼比丘猶有疑惑猶豫 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 40
疑惑心 疑惑心 起疑惑心 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 20
无有疑惑 無有疑惑 無有疑惑 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 17
起疑惑 起疑惑 起疑惑心 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 9
离疑惑 離疑惑 令離疑惑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 8
疑惑净 疑惑淨 彼於疑惑淨除其心 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 8
堕疑惑 墮疑惑 有未受記菩薩便墮疑惑 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 14 6
疑惑缠 疑惑纏 疑惑纏者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 6
疑惑悉 疑惑悉 疑惑悉除 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
疑惑 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
疑惑 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
疑惑 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
汝等解釋疑惑 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
疑惑 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
疑惑 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 5
疑惑 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 21
疑惑 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 5
疑惑 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
疑惑 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
疑惑 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 2
疑惑 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
便疑惑 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
疑惑 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 18
無有疑惑 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
疑惑 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
疑惑 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 13
所有疑惑 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
疑惑 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 1
疑惑 Scroll 1 in Yi Yu Jing (Vammikasutta) 《蟻喻經》 2
捨離疑惑 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 2
疑惑 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
疑惑 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
疑惑 Scroll 8 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
疑惑 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1