NTI Reader
NTI Reader

先王 xiānwáng

xiānwáng set phrase former kings / sage-kings
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: For example, 先王之道斯為美 'In the ways prescribed by the ancient kings, this is the excellent quality.' (Lunyu 1:12)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 16
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 19 8
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 17 8
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 15 7
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 46 6
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 2 6
Zhe Yi Lun 《折疑論》 Scroll 3 6
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 5
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 18 5
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 5 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
父先王 父先王 我父先王 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 19 15
先王旧 先王舊 諸臣即以先王舊法而為說之 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 25 8
先王无辜 先王無辜 先王無辜 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 19 6
安处先王 安處先王 不善安處先王儀則 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 61 4
国先王 國先王 此國先王非是汝父 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 46 4
先王正法 先王正法 入諸王者化以先王正法治國 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 3 4
先王治国 先王治國 教學先王治國舊法典禮制度 Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 4 4
先王作 先王作 先王作罪 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 3
学先王 學先王 具學先王治國正法 Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 5 3
先王教 先王教 不正能住先王教命 Fo Wei Youtian Wang Shuo Wangfa Zheng Lun Jing 《佛為優填王說王法政論經》 Scroll 1 3