NTI Reader
NTI Reader

从然 (從然) zòngrán

zòngrán verb to act in an unbridled manner
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Scroll 1 2
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 1 2
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 107 2
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 2 1
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 8 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 64 1
Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Scroll 1 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 59 1
Tiantai Ba Jiao Dayi (The Main Ideas of the Eight Teachings of Tiantai) 《天台八教大意》 Scroll 1 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 26 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
从然灯 從然燈 是女人從然燈佛種善根 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 18 22
昔从然 昔從然 昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所 Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Scroll 1 3
始从然 始從然 世尊始從然燈佛所得受記已 Dafangguang Rulai Bu Siyi Jingjie Jing 《大方廣如來不思議境界經》 Scroll 1 2
女人从然 女人從然 是女人從然燈佛種善根 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 18 2