NTI Reader
NTI Reader

从然 (從然) zòngrán

zòngrán verb to act in an unbridled manner
Domain: Classical Chinese 古文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 107 2
Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Scroll 1 2
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 1 2
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 3 1
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 8 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 59 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 89 1
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 1 1
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 10 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 64 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
从然灯 從然燈 是女人從然燈佛種善根 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 18 22
昔从然 昔從然 昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所 Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 Scroll 1 3
女人从然 女人從然 是女人從然燈佛種善根 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 18 2
始从然 始從然 世尊始從然燈佛所得受記已 Dafangguang Rulai Bu Siyi Jingjie Jing 《大方廣如來不思議境界經》 Scroll 1 2